Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

tutunaklar


4483
AÇIKLAMALAR
DÜZENLENECEK RAPORLAR
DÜZENLENECEK TUTANAKLAR
RAPOR ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ
MUHAKKİKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
*********************************************************

“ÖN İNCELEME” VE “DİSİPLİN SORUŞTURMASI”   RAPORLARINDA DÜZENLENECEK TUTANAKLAR


a)
657 sayılı DMK’nu hükümlerine göre yapılan “disiplin soruşturması” görevlerde, düzenlenecek tutanaklara ilişkin herhangibir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

 b) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan “ön inceleme” görevlerde ise, Kanunun 6 ncı maddesinde,

  “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde CMK’na göre işlem yapılabilir.” hükmü bulunduğu,

 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, CMK’nun “soruşturma evresine” ilişkin hükümlerinin dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.
5271 sayılı CMK’da  “Tutanaklar” ile ilgili hükümlere;

TUTANAKLAR
“Soruşturma” başlıklı ikinci kitabının “soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması” başlıklı 169 uncu maddesinde yer verilmiştir.

Bu maddeye göre;

 

(1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hakimin yanında zabıt katibi bulunur. Acele hallerde, yemin verdirilmek koşuluyla bir başka kişi yazman olarak görevlendirilebilir. 

 

 (2) Her soruşturma işleminin tutanağa bağlanır. Tutanak, adli kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hakimi ile hazır bulunan zabıt katibi tarafından imza edilir. 

 

(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasının yer verilir.

 

(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir.

 

(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okunmaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir.

 

 (6) İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirilir.


“İhbar/Şikayetçi” İfade Tutanağı

 


İFADE TUTANAĞI

ADI SOYADI                                              :

BABA ADI                                                  :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ                     :

MEDENİ HALİ                                           :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER        :
TAHSİLİ                                                      :

İŞİ                                                                  :

İKAMET ADRESİ                                      :

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek
ihbar/şikayetçi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, konu anlatıldı ve soruldu.

Alınan ifadesinde;

Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi
üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ...

 

 

 

İfadeyi Alan              İfadeyi Sahibi                       İfadeyi Yazan 

 

............................,....................................,...............................................................,...........


“Yeminli Tanık” İfade Tutanağı

İFADE TUTANAĞI

ADI SOYADI                                              :

BABA ADI                                       :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ                     :

MEDENİ HALİ                                           :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER                  :

TAHSİLİ                                          :

İŞİ/GÖREVİ                                    :

İKAMET ADRESİ                         :

 

Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, tanıklık yapmasına engel halinin bulunmadığını beyan etmesi üzerine usulüne uygun yemini yaptırıldı, konu anlatıldı ve soruldu.

 

Alınan ifadesinde;

 

Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan yeminli ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ...

 

 

İfadeyi Alan              İfadeyi Sahibi            İfadeyi Yazan 


..............................,...............................................,..........................................


 

“Yeminsiz Tanık” İfade Tutanağı

 

 

İFADE TUTANAĞI

ADI SOYADI                                        :

BABA ADI                                             :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ               :

MEDENİ HALİ                                     :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER                        :

TAHSİLİ                                    :

İŞİ/GÖREVİ                                          :

İKAMET ADRESİ                               :

          

          Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, tanıklık yapmasına engel halinin bulunmadığını beyan etmesi üzerine yeminsiz olarak ifadesine başvurulmak üzere konu anlatıldı ve soruldu.

            Alınan ifadesinde;

            ----

            Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ...

         

          İfadeyi Alan                      İfadeyi Sahibi                       İfadeyi Yazan 


.......................................................,.............................................,..............................................

Hakkında Ön İnceleme Yapılanın
“Sözlü İfade” Tutanağı

 

 

 

İFADE TUTANAĞI

ADI SOYADI                                        :

BABA ADI                                             :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ               :

MEDENİ HALİ                                     :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER                        :

TAHSİLİ                                    :

GÖREVİ                                    :

İKAMET ADRESİ                               :

          

          Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek hakkında ön inceleme yapılan sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, 5271 sayılı CMK’nun 147 nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükleri ile ifadesi sırasında müdafi bulundurabileceği açıklandı, konu anlatıldı ve soruldu.

            Alınan ifadesinde;

            ----

            Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ...

         

          İfadeyi Alan                      İfadeyi Sahibi                       İfadeyi Yazan 

........................................................,.........................................,..........................................


Hakkında Ön İnceleme Yapılandan
“Yazılı İfade” İstem Yazısı 

 

 

 

 

                                                                   T.C.

                                               ILGAZ KAYMAKAMLIĞI

                                                    İlçe Nüfus Müdürlüğü

 

Sayı           :                                                                                                             ,............             

Konu          :

 

 

Sayın:……………………………..

 

Ilgaz Kaymakamlık Makamının .... günlü onay ve Yaz.İşl.Md. .... gün ve .... sayılı görev yazıları uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle;

          1-...

          2-....

 

          İddialarına ilişkin olarak yazılı ifadenizi 5271 sayılı CMK’nun 147 nci maddesinde yazılı hak ve hükümlülükler ile bir avukatın hukuki yardımından yararlanabileceğiniz hususu göz önünde tutularak en geç .... gününe kadar aşağıda yazılı adresime gönderilmesini, aksi halde yazılı ifade vermemiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim.

 

                                                                                                         Ön İnceleme Görevlisi

ADRES:


..................................,............................,........................................,................................................
***************************************************************************************


“Yazılı İfade” İstem Yazısı Tebliği

 

 

                                                          T.C.

                                                ILGAZ KAYMAKAMLIĞI

                                             İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı     :                                                                                                                 *****

 

Konu   :

 

 

 

                              ……      VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA

 

          Ilgaz Kaymakamlık Makamının .... günlü onay ve Yz.işl.md .... gün ve .... sayılı görevlendirme yazıları  uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle;

 

          Yazılı ifade istemime ilişkin kapalı zarfın açılmaksızın, hakkında ön inceleme yapılan ....’e tebliğ edilerek teslim edilmesini ve ilişikteki “teslim-tesellüm belgesinin” eksiksiz doldurularak aşağıdaki adrese iadesini arz/rica ederim.

 

                                                                                 

                                                                                                    Ön İnceleme Görevlisi

 

EKİ: (...) adet Kapalı Zarf ve Teslim-Tesellüm Belgesi

 

 ADRES:
*******************************************************************************

Teslim-Tesellüm Belgesi Tutanağı

                                    

 

                                 TESLİM-TESELLÜM BELGESİ

 

... tarafından adıma gönderilen ... gün ve ... sayılı yazıyı kapalı zarf içinde teslim alarak tebellüğ ettim.

 

TESLİM EDEN            TESLİM TARİHİ                TESLİM ALAN  

 

Adı Soyadı                 ...                                               Adı Soyadı  

Görevi                                                                          Görevi

İmzası


********************************************************************************************************************

“İstinabe Usulü” İfade Tutanağı

 

 

İFADE TUTANAĞI

ADI SOYADI                                        :

BABA ADI                                             :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ               :

MEDENİ HALİ                                     :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER                        :

TAHSİLİ                                    :

GÖREVİ                                    :

İKAMET ADRESİ                               :

        

          Yukarıda açık kimliği yazılı....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek istinabe suretiyle (ihbarcı)(şikayetçi)(tanık) sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, konu anlatıldı ve soruldu.

           Soru 1-.

           Alınan İfadesinde,

           ....

           Soru 2-.

           Alınan ifadesinde;

           ....

           Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ....

         

          İfadeyi Alan                    İfadeyi Sahibi                     İfadeyi Yazan  

***************************************************************************************************************************************

  <link href="file:///C:UserskerimAppDataLocalTempmsohtml1
Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=