Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

Arşiv katalogları-3

Osmanlı Arşivleri Katalog Başlıklarında Çankırı-Ilgaz

Çankırı İli=Kengiri Sancağı

Ilgaz İlçesi=Koçhisar Nahiyesi

1

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:18217

Fon Kodu: MAD.d..

Çankırı, maden-i Koçhisar, Manyas Gölü sazı, İnebolu gümrük iskelesi, Tire kuru meyve kapanı ve kantarı, Lefke'de Dilaver Paşa icaresi, Bursa'da bozahane ve şarabhane, cizye ma ispençe ve nav-ı Yahudiyan-ı Bursa, Çankırı ve Bursa beytülmalı, murahhasa-i Ermeniyan-ı Sivas, Trabzon, Tokat, İstanbul, Galata, Cidde ve Tosya çeltük-ı enhar ve saire mukataalarının yapılan ihaleleri ve deruhte edenlerin isimlerini, mikdar-ı bedelatı, mikdar ve tarih-i teslimatı hakkında kayıtları mevcut olan iltizam-ı mukataat ruznamçe defteri.

2

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:13718

Fon Kodu: EV.d...

Evkaf-ı Hümâyûn Nezareti'ne mülhak Çerkeş'te Kutbeddîn Vakfı, Koçhisar'da Hacı Bey Zaviyesi Vakfı, Çankırı'da Afife ve Saliha Hatun Vakfı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların muhasebe kayıtları.

3

Tarih: 04/S /1142 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:390

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Koçhisar nahiyesi Handan nam karyedeki timarın Ahmed veled-i İsa uhdesine tevcihi.

4

Tarih: 01/Ş /1173 (Hicrî)

Dosya No:61

Gömlek No:3040

Fon Kodu: C..TZ..

Cülus münasibetiyle Çankırı sancağında Koçhisar nahiyesinde Dere nam karyede tımara mutasarrıf Mehmed oğlu Mehmed'in beratının tecdid edildiği.

5

Tarih: 04/R /1174 (Hicrî)

Dosya No:58

Gömlek No:3539

Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı livasında vaki Koçhisar-ı Gerede kazası sakinlerinden ve Dergah-ı Ali müteferrikalarından el-Hac Mehmed Ağa'yı evinde parçalayan ve bazı tüccarın emtia ve eşyalarını gasbeden beşyüz kadar eşkiyanın haklarından gelinmesi hakkında Çankırı Naibi es-Seyyid İbrahim ve Çerkeş Kazası Naibi Mehmed Arif'in ilam ve arzları.

6

Tarih: 08/Ş /1179 (Hicrî)

Dosya No:85

Gömlek No:4231

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Koçhisar ve Kurşunlar nahiyesinde bazı kazalarda mutasarrıf olduğu zeamete vuku bulan müdahalenin meni istidasına dair gediklilerden Mustafa imzasıyla.

7

Tarih: 27/N /1216 (Hicrî)

Dosya No:325

Gömlek No:13398

Fon Kodu: C..ML..

Memalik-i Mahrusa'da bütün mukataaların mukayyed miri malları bakayasının tahsil olunması takarrur etmiş olduğundan Çankırı sancağında Koçhisar cendere damgası mukataasının onbeş senelik bakayasının tahsil ve irsali.

8

Tarih: 20/C /1236 (Hicrî)

Dosya No:6

Gömlek No:275

Fon Kodu: C..NF..

Çankırı sancağının Karacalar, Karacaviran, Koçhisar ve Tosya kazaları menzilci olduklarından bahisle, sancak mutasarrıfından muafiyet iddiasında bulunmakda olduklarından, bunların tekalifden hisselerini vermeleri için emr-i ali ısdarı.

9

Tarih: 09/Ca/1238 (Hicrî)

Dosya No:9

Gömlek No:445

Fon Kodu: C..NF..

Çankırı sancağında kain Karacalar, Karacaviran, Koçhisar ve Tosya menzillerine İran seferinde olduğu gibi, Kastamonu, Çankırı ve Ankara sancakları ve Beypazarı kazası ahalisinin muavenette bulunmaları.

10

Tarih: 05/Ra/1252 (Hicrî)

Dosya No:210

Gömlek No:10457

Fon Kodu: C..EV..

Çankırı sancağında Koçhisar-ı Gerede kazasında Songur Sökü karyesindeki camide hitabet cihetinin tevcihi.

11

Tarih: 29/L /1256 (Hicrî)

Dosya No:50

Gömlek No:2462

Fon Kodu: C..NF..

Çankırı muhassıllığı mülhakatından Kalecik ve Koçhisar kasabalarında tanzim olunan postahanelerin bir aylık masrafları. g.tt

12

Tarih: 09/C /1257 (Hicrî)

Dosya No:225

Gömlek No:9365

Fon Kodu: C..ML..

Çankırı'da Koçhisar Cenderesi ve Tevabii Mukataası'ndan mahlul bir kısım hissenin Maliye Hazinesi'nden zabtolunması ve hasılatı mikdarının bildirilmesi.

13

Tarih: 29/Ş /1264 (Hicrî)

Dosya No:61

Gömlek No:3035

Fon Kodu: C..BLD.

Çankırı sancağında Koçhisar'a tabi Cürenoz karyesinde bir çeşme yapılması ahali tarafından rikaba takdim olunan arzuhalde istida olunduğundan orada çeşme olup olmadığının ve lüzumu varsa ne kadar masrafla yapılacağının bildirilmesi.

14

Tarih: 13/L /1266 (Hicrî)

Dosya No:26

Gömlek No:92

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Çankırı'nın Koçhisar Kazası sabık Müdürü İbrahim Ağa Beypazarı'ndaki altı aylık sürgün müddetini doldurup affedildiğinden, zimmetinde kalan miri malların tahsili için gerekenin yapılmasına dair Ankara Valisi'ne şukka.

15

Tarih: 23/L /1281 (Hicrî)

Dosya No:528

Gömlek No:23685

Fon Kodu: İ..MVL.

Çankırı sancağı Koçhisar kazasına bağlı Cendere karyesinde katlen vefat eden Mehmed'in katili cezasına dair.

16

Tarih: 26/N /1298 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:27

Fon Kodu: Y..PRK.ASK.

Hassa, Yedinci Kastamonu Alayının İkinci Koçhisar Talia Taburunun, Çankırı'ya ulaştığı.

17

Tarih: 05/S /1305 (Hicrî)

Dosya No:1456

Gömlek No:120

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı'nın Koçhisar kazasında Nahiye Müdürü Vekaleti'nde bulunan Nahiye Katibi Raşid Efendi'nin çıkardığı dedikodulara ilişkin olarak kazadaki mukaddem ve sani binbaşıların çektiği telgrafın icabı icra olunmak üzre gönderildiği.

18

Tarih: 26/Za/1305 (Hicrî)

Dosya No:

Gömlek No:1408

Fon Kodu: HRT.h..

Çankırı'nın Koçhisar nahiyesiyle Devrez çayı üzerine yapılacak köprü ve civarının haritasıdır. EHT, Fr. (1 nüsha, 1 belge, Ölçek 1/10000)

19

Tarih: 18/B /1306 (Hicrî)

Dosya No:1607

Gömlek No:55

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar'da inşa olunan depo ve hapishaneye civardan su getirilmesi masrafının Çankırı Belediyesince karşılanacağı, ahaliden iane vermek isteyenlerin yardımlarının da kabul edilebileceği.

20

Tarih: 06/Z /1306 (Hicrî)

Dosya No:1645

Gömlek No:106

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar nahiyesinin Kengiri (Çankırı) Sancağı'ndan alınarak Kastamonu merkeze bağlanmasına dair ahali ve muhtarlar tarafından yapılan talebin Kastamonu Valiliği'ne havalesi.

21

Tarih: 21/L /1308 (Hicrî)

Dosya No:1837

Gömlek No:107

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı ve köyleriyle İskilip kazası, Tokad ve Koçhisar nahiyelerinde 1306 senesinde çiçek aşısı yapılan çocukların adedini belirten defterin gönderildiğine dair Kastamonu Valiliği tahriratının Tıbbiye Nezareti'ne irsal olunduğu.

22

Tarih: 05/C /1311 (Hicrî)

Dosya No:182

Gömlek No:42

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı sancağına tabi Koçhisar Nahiye Müdürü Timur Sabit Efendi'nin tahsilat emrine itina göstermediği gerekçesiyle azli talebinin uygun görülmediği ve bu hususta geniş bilgi verilmesi isteği.

23

Tarih: 29/Z /1311 (Hicrî)

Dosya No:254

Gömlek No:42

Fon Kodu: DH.MKT.

Kengiri (Çankırı) mutasarrıfı tarafından azledildiğinden bahisle Koçhisar Nahiyesi Müdürü Sabit Efendi tarafından çekilen telgrafın tahkiki ile gereğinin yapılması.

24

Tarih: 14/Ra/1319 (Hicrî)

Dosya No:2505

Gömlek No:12

Fon Kodu: DH.MKT.

Merkez livaya uzaklıkları nedeniyle çalınan mallarının tazmin ve istirdadında yeterli derecede faydalanamadıkları sebebiyle kendilerine bir memur tayin edilmesi talebinde bulunan Çankırı'nın Koçhisar nahiyesi köylülerinin talepleri tahkik edilerek gereğinin yapılması.

25

Tarih: 29/Ks/1323

Dosya No:481

Gömlek No:57

Fon Kodu: ZB.

Cinayet işlemekte itham olunan Koçhisarlı Salihoğlu Mustafa'nın yakalanarak memura terfiken Kengiri (Çankırı) Kaymakamlığı'na gönderildiği.

26

Tarih: 13/N /1325 (Hicrî)

Dosya No:1206

Gömlek No:81

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı'ya bağlı Koçhisar nahiyesi merkezinde yapımı tamamlanan telgrafhanenin resmi açılışının yapılarak haberleşmeye başlanıldığı.

27

Tarih: 10/M /1327 (Hicrî)

Dosya No:2727

Gömlek No:49

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı Sancağı'na tabi Koçhisar nahiyesinin Şeyhler karyesinde vaki Hacı Bey Çelebi ve Süleyman Bey Evkafı'ndan olan zaviyeye mahsus koruluğa bazı şahıslar tarafından edilmekte olan tecavüzün meni.

28

Tarih: 12/Ra/1327 (Hicrî)

Dosya No:2783

Gömlek No:84

Fon Kodu: DH.MKT.

Hanesinde mahpus bulunduğuna dair Mizan Gazetesine telgraf çekilen Kengiri'nin (Çankırı) Koçhisar ahalisinden ve polislikten atılmış olan Fethi adlı şahsın vilayete celbiyle muhakemeye alınması.

29

Tarih: 13/R /1327 (Hicrî)

Dosya No:2802

Gömlek No:23

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı kazasına bağlı Koçhisar nahiyesi ahalisinin civardaki karyelerin ilhakıyla nahiyelerinin kaza haline getirilmesi talebinin mutalaası.

30

Tarih: 24/Ş /1327 (Hicrî)

Dosya No:7/-2

Gömlek No:1

Fon Kodu: DH.MUİ.

Iğdır Nahiyesi Müdürü Cemal Efendi'nin Koçhisar Nahiyesi Müdüriyeti'ne nakli; yerine Çankırı Belediye Katibi Mustafa Behçet'in tayini.

31

Tarih: 09/Za/1329 (Hicrî)

Dosya No:37/-1

Gömlek No:7

Fon Kodu: DH.İD..

Çankırı sancağı Koçhisar nahiyesine tabi Şıhlar karyesinde Hacı Hakkı Bey Vakfı arazisine yapılan tecavüzün meni.

32

Tarih: 23/Ra/1330 (Hicrî)

Dosya No:92/-2

Gömlek No:31

Fon Kodu: DH.İD..

1- Koçhisar Nahiyesi (Çankırı) 2- Yeniceköy (Koçhisar-Çankırı) 3- Kavaklı köyü (Koçhisar-Çankırı)

33

Tarih: 11/L /1331 (Hicrî)

Dosya No:148

Gömlek No:78

Fon Kodu: DH.MB..HPS.

Kengiri (Çankırı) Hapishanesi'nden Sinop Hapishanesi'ne nakledilirken firar eden Koçhisar'ın Kazan karyesinden Cemil ile Çörekçiler karyeli Kamil'in yakalandıkları.

34

Tarih: 17/Z /1331 (Hicrî)

Dosya No:11

Gömlek No:80

Fon Kodu: DH.EUM.VRK.

Çankırı'ya tabi Koçhisar nahiyesinin Çomar köyünde çıkan yangında mekabirinde zayiat verildiği ve evleri yananların yakın köylere yerleştirilip ihtiyaçlarının temin edildiğinin Kastamonu Valiliği'nden bildirildiği.

35

Tarih: 27/S /1333 (Hicrî)

Dosya No:222

Gömlek No:12

Fon Kodu: DH.İD..

Çankırı merkez kazasına mülhak Bereket, Hacımuslu, Kızılca maa Ağıl, Süricek, Güllice, Eskiahur Samocak, Hocahasan, Yamuviran köylerinin Çerkeş kazasına Çürükçüler köyünün de Koçhisar nahiyesine ilhak edilmesi.

36

Tarih: 02/Ra/1333 (Hicrî)

Dosya No:189

Gömlek No:33

Fon Kodu: DH.İD..

Çankırı'nın Koçhisar nahiyesine bağlı Gircan karyesi ahalisine mahalli hükümette tayin edilen ormandan odun kesmesine izin vermeyen Ödemiş v.s köyler hakkında gerekli tahkikatta bulunulduğu.

37

Tarih: 19/N /1333 (Hicrî)

Dosya No:198

Gömlek No:105

Fon Kodu: MV.

Kengiri (Çankırı) sancağının Şabanözü nahiyesinde Koçhisarlı Hacı Bekir Efendizade Fethi Efendi'nin sahip olduğu maden arama ruhsatı hisselerinden bir kısmını devir talebi.

38

Tarih: 11/Ra/1334 (Hicrî)

Dosya No:28

Gömlek No:71

Fon Kodu: DH.MB..HPS.

Çankırı Merkez Sancağı'na bağlı Koçhisar Nahiyesi'nde Hükümet Konağı olarak kullanılan mahallin aylık kirasına yapılan zamma ait havalenamenin gönderildiği.

39

Tarih: 02/Ra/1335 (Hicrî)

Dosya No:108

Gömlek No:21

Fon Kodu: İ..DUİT

Firar, askerlik, ceza indirimi, liste; Keskin Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Ankara Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Beypazarı Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Bala Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Kengiri (Çankırı) Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Çerkeş Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Koçhisar Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Beşinci Kolordu Ahz-ı Asker Riyaseti

40

Tarih: 15/C /1336 (Hicrî)

Dosya No:57

Gömlek No:32

Fon Kodu: İ..DUİT

Teşkil, nizamat, tebdil, idari taksimat; Zonguldak; Çorum; Eskişehir; Havran; Ergani; Kengiri (Çankırı); İçel; Karesi; Kütahya; İzmid; Zor; Ilgaz (Koçhisar); Dursunbey (Balat)

1

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:291

Fon Kodu: TT.d...

Kengiri, Kalecik, Tosya, Koçhisar, Kurşunlu, Çerkes, Karıpazarı ve Kargı'nın evkafını havi mufassal defter.

2

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:398

Fon Kodu: MAD.d..

Kastamonu ve Kengiri livalarında vaki Boyabad çeltiği ile adet-i ağnam-ı yörügan, Sinob ve İnebolu iskele gümrükleri, Kengiri ve Koçhisar memlaha ve cendereleri mukataalarının iltizam suretiyle, nazır olan Dergah-ı ali çavuşlarından Mehmed Çavuş zamanında yapılan hesab ve muamelatını ihtiva eden mukataa defteri. a.g.tt

3

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9506

Fon Kodu: MAD.d..

Bursa Mukataası Kalemi umur-ı hususatıyla ilgili olmak üzere bir takım kadı, voyvoda, naib, mütesellim ve saireye hitaben yazılan ve umumiyetle ifraz-ı cedid ve mevkufat-ı nezaret-i Bolu, yörügan-ı Eğridir, damga-i Hamid; ihtisab ve beytülmal-ı Üsküdar ve tevabii; adet-i ağnam ve ashab-ı emlak, dalyan-ı mahi-i Kolyoz; Kengiri çeltik-i nehr-i hatun, damga-i Koçhisar, memleha ve beytülmal; Kastamonu mizan-ı harir, adet-i ağnam, yörügan ve damga-i kirpas ve tevabii; Konrapa çeltiği ve tevabii, Karahisar-ı Sahib, Kazlıgöl; Ankara penbe bezi, Boyabad çeltik-i enhar, Bursa ihtisabı ve Yenişehir ve tevabii; bac-ı bazar-ı Tavşanlı; gümrük-i iskele-i Sinob ve tevabii; Biga Kızılca Tuzla memlehası ve Mihaliç ve Kanlıcak mukataaları muamelatına dair müteaddid ahkam ve evamir kayıtlarını ihtiva eden tezkire-i beravat ve ahkam defteri.

4

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9507

Fon Kodu: MAD.d..

Niğde, Hamideli, Isparta, Burdur, Keçiborlu, Koçhisar, Kengiri ve Kastamonu kirpas damgaları; Erzurum, Samsun, Trabzon, Midilli, Kefe gümrük-i iskele; Ünye, İznikmid, Konya ve Ilgın bac; Konya ihtisab, Boyabad çeltik, Adana, Kınık, Karahisar-ı Şarki salhane, Diyarbakır emtia, Lefke cizye-i gebran, Erzurum, Arabgir, Harput ve Diyarbakır cizye-i gebran mukataaları emvalinden ve Anadolu'da muhtelif mahaller mukataaları, Canik muhassıllığı mukataası ve Haleb, Trablusşam ve Karaman Hazineleri emvalinden 1126 ve 1127 senelerinde tahsis edilen tekaüdiyelerin sahipleri ile miktarlarını ve mahall-i tahsislerini ve küre-i nühas maktuu olan bakırın tamamlanarak İstanbul'a gönderilen maktuasından vezaife tasarruf olanlarına ücret-i mukataa bağlanmasını ve bunların meşruhat-ı sairesini muhtevi olan mukataa defteri.

5

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:18189

Fon Kodu: MAD.d..

Avarız ve bedel-i nüzül akçesinden Kengiri'nin Koçhisar, Hazine-i Karaman, Gümrük-i Akmeşe, rüsum-ı kahve, Köstendil'in Boyane, Draç iskelesi, Zihne ve Drama ve saire, bedel-i sürsat, cizye-i gebran İstefa ve Siroz, Rodosçuk, Samako, Kastamonu, Göynük, Pirlepe adet-i ağnam ve emlak sahibleri ve saire tahvillerinden vaki tahsilat ile ulufeciyan, silahdaran, ebna-i sipahiyan mevacibi ve irsaliye ve Tophane ücuratına ve saire gibi mesarifata müteallik kayıtları muhtevi olan varidat ve mesarifat ruznamçe defteri. Defter noksandır.

6

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:799

Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...

Kengiri Kaymakamlığı Koçhisar kazasının Yenimahalle mahallesindeki müslim ahalinin temettuat defteri.

7

Tarih: 20/S /1189 (Hicrî)

Dosya No:272

Gömlek No:13570

Fon Kodu: C..DH..

Kengiri sancağında Koçhisar kazası ahalisinden ve Saray müteferrikalarından el-Hac Mehmed'in katilleri Ilgazdağı yakınında Kutucuoğlu Çolak Hüseyin ve Çolak Bostan'ın idamları mukaddema Anadolu sabık Valisi Ali ve Mehmed paşalara emrolunması üzerine gizlenerek bu kerre çıkdıkları ve tehdidleri altında kaldığı beyanıyla şerlerinden muhafazası maktulun oğlu Süleyman tarafından istida olunmakla hemen buldurulup cezasının verilmesi hakkında Kengiri Mutasarrıfı es-Seyyid Ahmed Paşa'ya. g.tt

8

Tarih: 29/B /1195 (Hicrî)

Dosya No:525

Gömlek No:21469

Fon Kodu: C..ML..

Koçhisar Cendere damgası mukataasının ve Kengiri memlehası ve kahve tahmis ve şemhanesi mukataalarının ve kirpas ve pamuk damgası mukataasının taksit, harcıkalem ve sair hasılatlarını havi.g.tt

9

Tarih: 29/Z /1205 (Hicrî)

Dosya No:113

Gömlek No:5648

Fon Kodu: C..MF..

Babüssaade ağası nezaretinde bulunan evkafdan Kengiri'nin Koçhisar kazasına tabi Pirkoyu karyesinde Galatasaray Ağası Hüseyin Ağa Mektebi ve Çeşmesi Vakfı cibayet ciheti. a.g.tt

10

Tarih: 22/B /1264 (Hicrî)

Dosya No:174

Gömlek No:9382

Fon Kodu: İ..DH..

Kengiri sancağında Koçhisar kazasına tabi Cevrenos karyesinde çeşme inşası.

11

Tarih: 20/L /1273 (Hicrî)

Dosya No:284

Gömlek No:68

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Koçhisar Müdü-i Sabıkı Boyacıoğlu İbrahim Ağa'nın Kengiri Kaymakam-ı Sabıkı Mehmed Efendi tarafından uğradığı haksızlık ve gadrın telafisi.

12

Tarih: 08/R /1275 (Hicrî)

Dosya No:333

Gömlek No:39

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Nüfus ketmettiği iddia olunan Koçhisar Mukayyidi Hüseyin Efendi ile Müddei Kengiri Nüfus Nazırı Abdullah Hilmi ve sair lazım gelenlerin muhakeme edilmiş.

13

Tarih: 09/N /1277 (Hicrî)

Dosya No:126

Gömlek No:2

Fon Kodu: A.}MKT.MVL.

Kengiri'nin Koçhisar kazasına bağlı Yuda köyünden Mustafa'nın katili Hüseyin'in muvakkaten Sinop'ta vaz'ı kürek olunması.

14

Tarih: 06/Za/1278 (Hicrî)

Dosya No:561

Gömlek No:75

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Koçhisar kazasının Kengiri sancağından tefriki ile Kastamonu'ya ilhakında bir mahzur olup olmadığının bildirilmesi.

15

Tarih: 22/Za/1278 (Hicrî)

Dosya No:223

Gömlek No:10

Fon Kodu: A.}MKT.DV..

Dersaadet'e gelmek üzere Kengiri'den Koçhisar kazasına gelen ve burada Kaza Müdürü Osman Ağa tarafından misafir edildiği halde parasıyla eyşaları çalınan Mehmed Sabri Efendi'nin zikr olunan meblağının buldurularak zarardan vikayesi.

16

Tarih: 04/S /1279 (Hicrî)

Dosya No:493

Gömlek No:33489

Fon Kodu: İ..DH..

Kengiri sancağı dahilindeki Koçhisar, Karacaviran ve Çerkes kazalarının irsal olunan kavaim-i nakdiye bedellerinin nakliye ücretinin mültezimlerine verilmesi.

17

Tarih: 06/Z /1306 (Hicrî)

Dosya No:1645

Gömlek No:106

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar nahiyesinin Kengiri (Çankırı) Sancağı'ndan alınarak Kastamonu merkeze bağlanmasına dair ahali ve muhtarlar tarafından yapılan talebin Kastamonu Valiliği'ne havalesi.

18

Tarih: 29/Z /1311 (Hicrî)

Dosya No:254

Gömlek No:42

Fon Kodu: DH.MKT.

Kengiri (Çankırı) mutasarrıfı tarafından azledildiğinden bahisle Koçhisar Nahiyesi Müdürü Sabit Efendi tarafından çekilen telgrafın tahkiki ile gereğinin yapılması.

19

Tarih: 27/C /1320 (Hicrî)

Dosya No:586

Gömlek No:8

Fon Kodu: DH.MKT.

Kengiri sancağı Koçhisar nahiye müdürü olup izinli olarak Dersaadet'de bulunan Ahmed Nuri Efendi hakkında yapılan tahkikat evrakının gönderilmesi lüzumunun Kastamonu Vilayeti'ne bildirildiği.

20

Tarih: 29/Ks/1323

Dosya No:481

Gömlek No:57

Fon Kodu: ZB.

Cinayet işlemekte itham olunan Koçhisarlı Salihoğlu Mustafa'nın yakalanarak memura terfiken Kengiri (Çankırı) Kaymakamlığı'na gönderildiğ

21

Tarih: 25/Z /1325 (Hicrî)

Dosya No:1227

Gömlek No:58

Fon Kodu: DH.MKT.

Mekteb-i Sultani'de ders kalfalığı hizmetinde bulunurken rahatsızlanarak memleketinden Kengiri'ye gönderilen Koçhisarlı Hacı İsmail oğlu Mehmed Efendi'nin tekaüdünün icrası için belediye tabibinden alınan raporun gönderilmesi.

22

Tarih: 27/S /1327 (Hicrî)

Dosya No:2771

Gömlek No:95

Fon Kodu: DH.MKT.

Kengiri Sancağına bağlı Koçhisar Nahiyesi'nin merkez livaya uzaklığı sebebiyle kazaya tahvili taleb olunduğundan bu konudaki Kastamonu Vilayeti mütalaasının bildirilmesi.

23

Tarih: 12/Ra/1327 (Hicrî)

Dosya No:2783

Gömlek No:84

Fon Kodu: DH.MKT.

Hanesinde mahpus bulunduğuna dair Mizan Gazetesine telgraf çekilen Kengiri'nin (Çankırı) Koçhisar ahalisinden ve polislikten atılmış olan Fethi adlı şahsın vilayete celbiyle muhakemeye alınması.

24

Tarih: 16/Ra/1330 (Hicrî)

Dosya No:1492

Gömlek No:1330/Ra-11

Fon Kodu: İ..DH..

Kengiri'ye tabi Koçhisar'ın Yenice'deki Kavaklı karyesinin ayrıca bir karye yapılması.

25

Tarih: 12/S /1331 (Hicrî)

Dosya No:144/-2

Gömlek No:5

Fon Kodu: DH.İD..

Kengiri sancağı Koçhisar-ı Bala karyesine nüfus, tapu ve vergi muamelatını kolaylaştırmak üzere ilgili katiblerin gönderilmesi.

26

Tarih: 11/L /1331 (Hicrî)

Dosya No:148

Gömlek No:78

Fon Kodu: DH.MB..HPS.

Kengiri (Çankırı) Hapishanesi'nden Sinop Hapishanesi'ne nakledilirken firar eden Koçhisar'ın Kazan karyesinden Cemil ile Çörekçiler karyeli Kamil'in yakalandıkları.

27

Tarih: 13/R /1333 (Hicrî)

Dosya No:196

Gömlek No:132

Fon Kodu: MV.

Kengiri sancağına bağlı Koçhisar nahiyesinde inşa edilecek hükümet konağı için gerekli kerestenin orman resminden istisnası talebi.

28

Tarih: 19/N /1333 (Hicrî)

Dosya No:198

Gömlek No:105

Fon Kodu: MV.

Kengiri (Çankırı) sancağının Şabanözü nahiyesinde Koçhisarlı Hacı Bekir Efendizade Fethi Efendi'nin sahip olduğu maden arama ruhsatı hisselerinden bir kısmını devir talebi.

29

Tarih: 02/Ra/1335 (Hicrî)

Dosya No:108

Gömlek No:21

Fon Kodu: İ..DUİT

Firar, askerlik, ceza indirimi, liste; Keskin Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Ankara Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Beypazarı Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Bala Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Kengiri (Çankırı) Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Çerkeş Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Koçhisar Ahz-ı Asker Şubesi Divan-ı Harbi; Beşinci Kolordu Ahz-ı Asker Riyaseti

30

Tarih: 15/C /1336 (Hicrî)

Dosya No:57

Gömlek No:32

Fon Kodu: İ..DUİT

Teşkil, nizamat, tebdil, idari taksimat; Zonguldak; Çorum; Eskişehir; Havran; Ergani; Kengiri (Çankırı); İçel; Karesi; Kütahya; İzmid; Zor; Ilgaz (Koçhisar); Dursunbey (Balat)

31

Tarih: 22/N /1337 (Hicrî)

Dosya No:32

Gömlek No:3

Fon Kodu: DH.MB..HPS.

Kengiri Sancağı Koçhisar Nahiyesi Hükümet Konağı bedel-i icarından Jandarma'ya isabet eden meblağın sene-i haliye martından itibaren irsali ile, diğer dairelere ait bedelin nezaretlerinden gönderileceği.

 

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=