Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

Arsiv kataloglari-2

Osmanlı arşiv kataloglarında Çankırı -Ilgaz

Çankırı İli=Kengiri Sancağı

Ilgaz İlçesi=Koçhisar Nahiyesi


Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:10291

Fon Kodu: MAD.d..

Fransa Devleti'nin Trablus Beylerbeyisi Ali Paşa zimmetindeki sekiz yüz kise akçenin evkaf hazinesinden tavizen verilmesi, Rumeli'nde İvranya kazasında demir madenleri, Anadolu valisinin hazeriye ve seferiye tahsildarlığı, Ankara ve Kengırı livalarının mutasarrıflık ve Yabanabad müdir-i umurluk mukataası, Çıldır eyaletinde Ardanuç kazası maden mukataası, Amasya sancak bedeli mukataası, Aksaray livasında Koçhisar ve tevabii memlaha mukataası, nefs-i Adana ihtisab, bac-ı pazar, mahsul-i pazar ve rişte-i penbe mukataası, Anadolu yörüklerinden müfrez Adana livası, Tarsus ve Sis Yörük cemaatleri mukataası, Beyşehir kasabası kirpas mukataası, Beyşehir Gölü dalyanları mukataası, Biga livasında Bergos cibali mukataası, Bolu livasında nefs-i Mengen ve saire mukataası, Bağdad Valiliği'ne aid mukataat, Canik, Çorum, Haleb muhassıllığı mukataaları, Çarsancak kazasında ve Palu, Arabkir, Eğin ve Çemişkezek kirpası ve alaca ve emtia-i saire mukataası ile diğer mukataat kayıdlarını ihtiva eden kuyud-ı mukataat defteri. (Başmuhasebe)

Tarih: 27/L /1077 (Hicrî)

Dosya No:12

Gömlek No:1124

Fon Kodu: İE.AS..

Kengırı sancağı eshab-ı timarından Şaban ile Koçhisar nahiyesi timar sahiplerinden Emrullah'ın sabavetleri hasebiyle cebelülerinin harbe sevk ve izamı hakkında muktezi emrinin irsalini müsterham Miralay-ı Kengırı Mustafa imzalı arz.

Tarih: 26/L /1089 (Hicrî)

Dosya No:10

Gömlek No:898

Fon Kodu: İE.AS..

Kengırı sancağının Koçhisar nahiyesi eshab-ı timarından Mustafa'nın şehiden vefatından ve Tosya nahiyesi eshab-ı timarından Ömer'in memur bulunduğu sefere adem-i iştirakinden inhilal eden timarlarının Kasım ve Hasan'a tevcihi hakkında Serdengeçdiyan-ı Anadolu Ağası Kaleli Mehmed imzalı arz.

Tarih: 06/M /1112 (Hicrî)

Dosya No:38

Gömlek No:3502

Fon Kodu: İE.AS..

Koçhisar nahiyesindeki gedik timarla kale müstahfızlarından bulunan Hüseyin'in terk-i vazife etmesine mebni Mehmed nam kimseye timar ve gediğinin ihsanı hakkında Dizdar Mehmed Kengırı imzalı arz.

Tarih: 24/R /1181 (Hicrî)

Dosya No:147

Gömlek No:7302

Fon Kodu: C..MF..

Kengırı sancağının Koçhisar kazasında Yerkuyu karyesindeki Galatasaray Ağası Hüseyin Ağa Mektebi ve çeşmesi evkafı kitabetinin tevcih beratı.

Tarih: 29/Za/1253 (Hicrî)

Dosya No:154

Gömlek No:7658

Fon Kodu: C..MF..

Kengırı sancağı Koçhisar kazasında sabık Galata Sarayı Ağası Hüseyin Ağa mektebi ve çeşmesi evkafından muayyen vazife ile tevliyet cihetinin tevcihi. g.tt

Tarih: 01/S /1275 (Hicrî)

Dosya No:402

Gömlek No:17473

Fon Kodu: İ..MVL.

Kengırı sancağı dahilinde bulunan Tosya, Koçhisar, Karacaviran ve Çerkeş kazalarının kirahaleri.

Tarih: 16/Z /1333 (Hicrî)

Dosya No:13

Gömlek No:3

Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb

Kengırı livası Koçhisar nahiyesinin Eksik, Demirciler ve Suriçik karyelerinin aşarını zamanında ödemeyenler hakkında açılan mahkemenin davetiye varakalarını Jandarma Süleyman'ın kaybettiğini beyanla, yeniden yapılacak tebligat masraflarını hazinenin ödemeye mecbur olmadığı, bu masrafın müsebbibine tazmin ettirilmesi gerektiği.

OSMANLI DÖNEMİNDE KOÇHİSAR(ILGAZ) İLE İLGİLİ ARŞİV KATALOGLARI
(Kengiri Sancağı=Çankırı İli, Koçhisar nahiyesi=Ilgaz İlçesi)

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:398

Fon Kodu: MAD.d..

Kastamonu ve Kengiri livalarında vaki Boyabad çeltiği ile adet-i ağnam-ı yörügan, Sinob ve İnebolu iskele gümrükleri, Kengiri ve Koçhisar memlaha ve cendereleri mukataalarının iltizam suretiyle, nazır olan Dergah-ı ali çavuşlarından Mehmed Çavuş zamanında yapılan hesab ve muamelatını ihtiva eden mukataa defteri. a.g.tt

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9507

Fon Kodu: MAD.d..

Niğde, Hamideli, Isparta, Burdur, Keçiborlu, Koçhisar, Kengiri ve Kastamonu kirpas damgaları; Erzurum, Samsun, Trabzon, Midilli, Kefe gümrük-i iskele; Ünye, İznikmid, Konya ve Ilgın bac; Konya ihtisab, Boyabad çeltik, Adana, Kınık, Karahisar-ı Şarki salhane, Diyarbakır emtia, Lefke cizye-i gebran, Erzurum, Arabgir, Harput ve Diyarbakır cizye-i gebran mukataaları emvalinden ve Anadolu'da muhtelif mahaller mukataaları, Canik muhassıllığı mukataası ve Haleb, Trablusşam ve Karaman Hazineleri emvalinden 1126 ve 1127 senelerinde tahsis edilen tekaüdiyelerin sahipleri ile miktarlarını ve mahall-i tahsislerini ve küre-i nühas maktuu olan bakırın tamamlanarak İstanbul'a gönderilen maktuasından vezaife tasarruf olanlarına ücret-i mukataa bağlanmasını ve bunların meşruhat-ı sairesini muhtevi olan mukataa defteri.

22

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9676

Fon Kodu: MAD.d..

Masarıfat ve zahire nazırları ve maliye mektupçusu ve ceride ve esham ve ruznamçe ve mukataat ve maliye muhasebecileri, evamir-i maliye katip ve müdürü, mansure ve redif hazineleriyle Hazine-i Amire zimmet ve sergi halifeleri vesair ruasa-yı memurin, usul-ü kadim ve nizamat-ı müstahsene iktizasınca yevm-i tatil olan pazardan maada günlerde vaktiyle gelip vazifeleri başında bulunmaları ve jurnali tatbik edilmesi, Üsküdar Berberler Kethüdalığı'nın tevcihi, İstanbul Esirler Kethüdalığı'nın tevcihi, der-i aliye ve Bilad-ı Selase'de oturakçı ve koltukçu esnafının usul ve intizama alınması, İstanbul tahmishanesindeki kahve satıcılarının gediği, Ankara'da Hacı Bayram Veli Tekkesi fukarasının taamiyyesi, memleha-i Koçhisar mukataası, Benderekli İskelesi gümrüğü mukataası, Musul gümrüğü mukataası, enfiye mukataasına mülhak İstanbul ve Bilad-ı Selase'de doksan dört adet enfiyeci gümrüğü, Bosna kıbtiyan mukataası, Ağriboz muhacirlerinden Manisa'da oturan Şeyh Hasan Efendi'ye yüzelli kuruş maaş tahsisi, Dukakin sancağının İpek kasabasında Fatih Sultan Mehmed Camii imam ve sair hademesi vezaifi, bedestan-ı atik, Galata ve Üsküdar münadilerinin dellaliye resmi ve sair ahkam ve kayıtları havi kuyud-u tezakir-i beravat ahkam ve ilmuhaber defteri.

23

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:9701

Fon Kodu: MAD.d..

İstanbul ve tevabii emtia ve duhan gümrükleri, Filibe, Üsküb, Siroz, Edirne, İzmir kalemi cizyesi malı; Edirne, Koçhisar ve tevabii ve İnöz memlehaları, İstanbul cizye ve kahve resmleri, Tarsus hasları, Maraş tahmis-i kahve, Gerdos bac-ı pazarı, Siroz ve tevabii duhan dönüm resmi, Maraş çeltikleri hassı, Girid ve Kıbrıs cezireleri ve tevabii mukataalarıyla sair diğer mukataalardan malikane ve ocaklık olarak beher dörder veya beşer kese faizi bir sehm itibarıyla tertip olunan eshamın hisse masraflarının ferağ ve kasr-ı yedinden ve zayiinden ve intikalinden veya tashihinden olmak üzere harc-ı aklam ve resm-i kasr-ı yedi Maliye Hazinesi'ne teslim olunarak sadır olan fermanlar üzerine faizleri muayyen iki taksitte olmak ve ahar taraftan müdahale edilmemek üzere berat itası zımnında yazılan nişan tezkireleri ve kayıtlarını ihtiva eden kuyud-ı tezakir ve beravat defteri.

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:12625

Fon Kodu: MAD.d..

Aşar ihalatı, muhacirin iskanı, Müddet-i İdare muhasebeleri, tımarlar, terekeler, memur tayinleri, maaşatı devair isticar ve tamiratı, evrak-ı sahiha ve mürur tezkireleri sarfiyatı, hanelerinde sarraflık edenlerden alınacak temettu vergisi, Viyana sergisine gönderilen eşya, Ergani Ermeni milletinin tahrir-i nüfusu, Rumeli demir yolları için Üsküp'den Metroviçe arası istimlakatı, zimemat-ı miriye, İstinye Limanı'nın tathiri, Kangırı Koçhisarı'na su celbi ve emsali hususat-ı maliyeye dair gelen evrakın mahall-i vürudunu, cinsi, meali, tarih ve numarası, havale edildiği mahaller ve netayici hakkındaki haberleri muhtevi evrak kayıt defteri.

Tarih: Dosya No: Gömlek No:18189 Fon Kodu: MAD.d.. Avarız ve bedel-i nüzül akçesinden Kengiri'nin Koçhisar, Hazine-i Karaman, Gümrük-i Akmeşe, rüsum-ı kahve, Köstendil'in Boyane, Draç iskelesi, Zihne ve Drama ve saire, bedel-i sürsat, cizye-i gebran İstefa ve Siroz, Rodosçuk, Samako, Kastamonu, Göynük, Pirlepe adet-i ağnam ve emlak sahibleri ve saire tahvillerinden vaki tahsilat ile ulufeciyan, silahdaran, ebna-i sipahiyan mevacibi ve irsaliye ve Tophane ücuratına ve saire gibi mesarifata müteallik kayıtları muhtevi olan varidat ve mesarifat ruznamçe defteri. Defter noksandır.

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:21829

Fon Kodu: MAD.d..

Koçhisar, Gerede (Ilgız) kazasına bağlı Yazı, Baslama ve Seko köylerinde mukim İslam erkek nüfusun sahip olduğu emlak ve arazi mikdarıyla bunların tamettuatını isim üzerine müfredatıyla gösteren temettuat defteridir. Defter harapdır. a.g.y.tt

44

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:22155

Fon Kodu: MAD.d..

Rumeli, Bosna, Budun, Tameşvar beylerbeyileriyle Elbasan, Kalkandelen, Çatalca, Badirecik, Koçhisar, Kurşunlu kadılarını 14-21.Zilhicce.998 tarihinde yevmi olarak yazılan ve umumiyetle timarlara ait tevcih, terfi, azil, feragat gibi muamelata dair bir takım ahkam ve evamir suretlerini ihtiva eden ahkam defteri. Dış kabı olmayıp baştan yaprak eksiktir. a.g.tt

45

Tarih:

Dosya No:

Gömlek No:799

Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...

Kengiri Kaymakamlığı Koçhisar kazasının Yenimahalle mahallesindeki müslim ahalinin temettuat defteri.

8

Tarih: 26/L /1089 (Hicrî)

Dosya No:10

Gömlek No:898

Fon Kodu: İE.AS..

Kengırı sancağının Koçhisar nahiyesi eshab-ı timarından Mustafa'nın şehiden vefatından ve Tosya nahiyesi eshab-ı timarından Ömer'in memur bulunduğu sefere adem-i iştirakinden inhilal eden timarlarının Kasım ve Hasan'a tevcihi hakkında Serdengeçdiyan-ı Anadolu Ağası Kaleli Mehmed imzalı arz.

6

Tarih: 04/S /1142 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:390

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Koçhisar nahiyesi Handan nam karyedeki timarın Ahmed veled-i İsa uhdesine tevcihi.

2

Tarih: 29/R /1149 (Hicrî)

Dosya No:998

Gömlek No:43650

Fon Kodu: C..AS..

Kırım'a müstevli olan Moskovların kahr u tedmiri ile o havaliden tebidleri zımnında her kazadan üçer bin nefer cenge ve harbe kadir tuvana ve müsellah yeniçeri taslih ve be-dergah ettirilerek Kırım'a imrarları hakkında evamir ve vesaya-yı mutazammın İstanbul'dan Bolu ve Gerede ve Koçhisar, Kastamonu, Taşköprü ve Sinop iskelesine varınca, sağda ve soldaki kadılara hitaben hüküm. g.tt

7

Tarih: 01/Ş /1173 (Hicrî)

Dosya No:61

Gömlek No:3040

Fon Kodu: C..TZ..

Cülus münasibetiyle Çankırı sancağında Koçhisar nahiyesinde Dere nam karyede tımara mutasarrıf Mehmed oğlu Mehmed'in beratının tecdid edildiği.

98

Tarih: 04/R /1174 (Hicrî)

Dosya No:58

Gömlek No:3539

Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı livasında vaki Koçhisar-ı Gerede kazası sakinlerinden ve Dergah-ı Ali müteferrikalarından el-Hac Mehmed Ağa'yı evinde parçalayan ve bazı tüccarın emtia ve eşyalarını gasbeden beşyüz kadar eşkiyanın haklarından gelinmesi hakkında Çankırı Naibi es-Seyyid İbrahim ve Çerkeş Kazası Naibi Mehmed Arif'in ilam ve arzları.

99

Tarih: 10/R /1174 (Hicrî)

Dosya No:6

Gömlek No:255

Fon Kodu: C..DH..

Koçhisar'da türeyen yeniçeri zümresinden Bali Mustafa Beşe ve Çogonoğlu Hacı Mehmed ve Hacı Süleymanoğlu Ali ve sair tegallübenin tenkili için Kastamonu mütesellimine ferman. g.tt

Osmanlı Arşivleri Katalog Başlıklarında Çankırı-Ilgaz

Çankırı İli=Kengiri Sancağı
Ilgaz İlçesi=Koçhisar Nahiyesi

107

Tarih: 24/R /1181 (Hicrî)

Dosya No:147

Gömlek No:7302

Fon Kodu: C..MF..

Kengırı sancağının Koçhisar kazasında Yerkuyu karyesindeki Galatasaray Ağası Hüseyin Ağa Mektebi ve çeşmesi evkafı kitabetinin tevcih beratı.

112

Tarih: 20/S /1189 (Hicrî)

Dosya No:272

Gömlek No:13570

Fon Kodu: C..DH..

Kengiri sancağında Koçhisar kazası ahalisinden ve Saray müteferrikalarından el-Hac Mehmed'in katilleri Ilgazdağı yakınında Kutucuoğlu Çolak Hüseyin ve Çolak Bostan'ın idamları mukaddema Anadolu sabık Valisi Ali ve Mehmed paşalara emrolunması üzerine gizlenerek bu kerre çıkdıkları ve tehdidleri altında kaldığı beyanıyla şerlerinden muhafazası maktulun oğlu Süleyman tarafından istida olunmakla hemen buldurulup cezasının verilmesi hakkında Kengiri Mutasarrıfı es-Seyyid Ahmed Paşa'ya. g.tt

118

Tarih: 29/B /1195 (Hicrî)

Dosya No:525

Gömlek No:21469

Fon Kodu: C..ML..

Koçhisar Cendere damgası mukataasının ve Kengiri memlehası ve kahve tahmis ve şemhanesi mukataalarının ve kirpas ve pamuk damgası mukataasının taksit, harcıkalem ve sair hasılatlarını havi.g.tt

3

Tarih: 29/Z /1205 (Hicrî)

Dosya No:113

Gömlek No:5648

Fon Kodu: C..MF..

Babüssaade ağası nezaretinde bulunan evkafdan Kengiri'nin Koçhisar kazasına tabi Pirkoyu karyesinde Galatasaray Ağası Hüseyin Ağa Mektebi ve Çeşmesi Vakfı cibayet ciheti. a.g.tt

131

Tarih: 12/M /1214 (Hicrî)

Dosya No:984

Gömlek No:42937

Fon Kodu: C..AS..

Sertuna-i Ömer Ağa marifetiyle Viranşehir, Çerke, Karacalar, Karacaviran ve Koçhisar ve Hacıhamza kazalarından ihracı emredilen serdengeçdi neferlerinden Viranşehir, Çerkeş kazalarından tedarik ve ihrac edildiği ve diğer kazalardan ihracı mümkün olamadığından ihraclarının Cebbarzade Süleyman Bey'e havalesinin münasip olacağı hakkında mahallinden gelen evrakdan hülasa.

Tarih: 20/C /1236 (Hicrî) Dosya No:6 Gömlek No:275 Fon Kodu: C..NF.. Çankırı sancağının Karacalar, Karacaviran, Koçhisar ve Tosya kazaları menzilci olduklarından bahisle, sancak mutasarrıfından muafiyet iddiasında bulunmakda olduklarından, bunların tekalifden hisselerini vermeleri için emr-i ali ısdarı.

153

Tarih: 09/Ca/1238 (Hicrî)

Dosya No:9

Gömlek No:445

Fon Kodu: C..NF..

 

Çankırı sancağında kain Karacalar, Karacaviran, Koçhisar ve Tosya menzillerine İran seferinde olduğu gibi, Kastamonu, Çankırı ve Ankara sancakları ve Beypazarı kazası ahalisinin muavenette bulunmaları.

 

54

Tarih: 29/Za/1240 (Hicrî)

Dosya No:826

Gömlek No:35190

Fon Kodu: C..AS..

Koçhisar kazası ahalisinden Ali Alemdar nam şahsın fukarayı ızrar ve memleketi ifsad ile matlubat-ı miriyenin tatiline sebep olduğundan Konya'ya nefyi hakkında Ankara ve Kengrı mutasarrıfı Vezir Nurullah Paşa'ya ferman sadır olduğu. g.tt

 

 

 

 

 

 

 

             


156

Tarih: 24/Ca/1249 (Hicrî)

Dosya No:468

Gömlek No:22851/D

Fon Kodu: HAT

Kangrı, Tosya ve Koçhisar kazalarından tertip edilen bin beş yüz silahlı askerleri Kangırı eşrafından Molanlızade Mehmed Ağa başbuğluğunda şaki Kadı Kıran üzerine yolladığına dair.

 

 

 

 

 

 

 

 

158

Tarih: 05/Ra/1252 (Hicrî)

Dosya No:210

Gömlek No:10457

Fon Kodu: C..EV..

Çankırı sancağında Koçhisar-ı Gerede kazasında Songur Sökü karyesindeki camide hitabet cihetinin tevcihi.

Tarih: 29/Za/1253 (Hicrî) Dosya No:154 Gömlek No:7658 Fon Kodu: C..MF.. Kengırı sancağı Koçhisar kazasında sabık Galata Sarayı Ağası Hüseyin Ağa mektebi ve çeşmesi evkafından muayyen vazife ile tevliyet cihetinin tevcihi. g.tt

66

Tarih: 29/L /1256 (Hicrî)

Dosya No:50

Gömlek No:2462

Fon Kodu: C..NF..

Çankırı muhassıllığı mülhakatından Kalecik ve Koçhisar kasabalarında tanzim olunan postahanelerin bir aylık masrafları. g.tt

 

 

168

Tarih: 09/C /1257 (Hicrî)

Dosya No:225

Gömlek No:9365

Fon Kodu: C..ML..

Çankırı'da Koçhisar Cenderesi ve Tevabii Mukataası'ndan mahlul bir kısım hissenin Maliye Hazinesi'nden zabtolunması ve hasılatı mikdarının bildirilmesi.

0

Tarih: 10/Ra/1261 (Hicrî)

Dosya No:252

Gömlek No:12728

Fon Kodu: C..EV..

 

Koçhisar'da Gerede Aşağı Bozan karyesinde vaki caminin imam ve hatipliğinin tevcihi.

 

173

Tarih: 22/B /1264 (Hicrî)

Dosya No:174

Gömlek No:9382

Fon Kodu: İ..DH..

Kengiri sancağında Koçhisar kazasına tabi Cevrenos karyesinde çeşme inşası.

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

174

Tarih: 29/Ş /1264 (Hicrî)

Dosya No:61

Gömlek No:3035

Fon Kodu: C..BLD.

Çankırı sancağında Koçhisar'a tabi Cürenoz karyesinde bir çeşme yapılması ahali tarafından rikaba takdim olunan arzuhalde istida olunduğundan orada çeşme olup olmadığının ve lüzumu varsa ne kadar masrafla yapılacağının bildirilmesi.

8

Tarih: 13/L /1266 (Hicrî)

Dosya No:26

Gömlek No:92

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Çankırı'nın Koçhisar Kazası sabık Müdürü İbrahim Ağa Beypazarı'ndaki altı aylık sürgün müddetini doldurup affedildiğinden, zimmetinde kalan miri malların tahsili için gerekenin yapılmasına dair Ankara Valisi'ne şukka.

2

Tarih: 07/S /1269 (Hicrî)

Dosya No:65

Gömlek No:74

Fon Kodu: A.}MKT.NZD.

 

Koçhisar Kazası Yerkuyu karyesinden Süleyman'ın sattığı tarlasının tapu harcını ödeyebilmesi için mazbatasının tanzimi ve kendisine engel olmak isteyen meclis azasıyla muhakeme edilmesi talebi.

 

01

Tarih: 02/C /1274 (Hicrî)

Dosya No:94

Gömlek No:88

Fon Kodu: A.}MKT.MVL.

Kastamonu sancağı Mergüze Kazasından Mustafa'nın katili olan Koçhisar Kazasından Silahdaroğlu Halil'in vaz-ı kürek olunması.

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

203

Tarih: 07/Ş /1274 (Hicrî)

Dosya No:125

Gömlek No:37

Fon Kodu: A.}MKT.DV..

Koçhisarlı Hacı Mehmed'in, Tosyalı Şeyh Hacı Mehmed Efendi'den alacaklarının tahsili ile suçuna göre mumaileyh Şeyhin cezalandırılması.

 

 

204

Tarih: 08/L /1274 (Hicrî)

Dosya No:394

Gömlek No:17167

Fon Kodu: İ..MVL.

Koçhisar kazası mukayyidi Molla Hüseyin'in sürgüne gönderilmesi ve nüfus nazırının rütbesi.

 

 

205

Tarih: 06/M /1275 (Hicrî)

Dosya No:321

Gömlek No:90

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Abdurahman Efendi'nin Koçhisar kazası Musa köyündeki emakının canib-i mîrice satılması sebebinin tahkik ve iş'arı.

 

 

206

Tarih: 08/M /1275 (Hicrî)

Dosya No:412

Gömlek No:27270

Fon Kodu: İ..DH..

Tosya, Koçhisar, Karacaviran ve sair kazalara ait varidatının ihalesine dair.

 

 

207

Tarih: 01/S /1275 (Hicrî)

Dosya No:402

Gömlek No:17473

Fon Kodu: İ..MVL.

Kengırı sancağı dahilinde bulunan Tosya, Koçhisar, Karacaviran ve Çerkeş kazalarının kirahaleri.

8

Tarih: 13/C /1277 (Hicrî)

Dosya No:445

Gömlek No:5

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Dersaadet'te ticaretle uğraşan Koçhisarlı Mehmed'in zevcesi ve çocuklarının Dersaadet'e gitmelerine ruhsat verilmeyeceği.

 

 

 

 

 

 

223

Tarih: 09/N /1277 (Hicrî)

Dosya No:126

Gömlek No:2

Fon Kodu: A.}MKT.MVL.

Kengiri'nin Koçhisar kazasına bağlı Yuda köyünden Mustafa'nın katili Hüseyin'in muvakkaten Sinop'ta vaz'ı kürek olunması.

 

 

228

Tarih: 06/Za/1278 (Hicrî)

Dosya No:561

Gömlek No:75

Fon Kodu: A.}MKT.UM..

Koçhisar kazasının Kengiri sancağından tefriki ile Kastamonu'ya ilhakında bir mahzur olup olmadığının bildirilmesi.

 

 

231

Tarih: 04/S /1279 (Hicrî)

Dosya No:493

Gömlek No:33489

Fon Kodu: İ..DH..

Kengiri sancağı dahilindeki Koçhisar, Karacaviran ve Çerkes kazalarının irsal olunan kavaim-i nakdiye bedellerinin nakliye ücretinin mültezimlerine verilmesi.

 

 

242

Tarih: 23/L /1281 (Hicrî)

Dosya No:528

Gömlek No:23685

Fon Kodu: İ..MVL.

Çankırı sancağı Koçhisar kazasına bağlı Cendere karyesinde katlen vefat eden Mehmed'in katili cezasına dair.

60

Tarih: 1298 (Hicrî)

Dosya No:9

Gömlek No:62

Fon Kodu: Y..PRK.ASK.

İnebolu Kastamonu ve Koçhisar mukaddem taburlarının Mirliva Sadık Paşa ile merkezlerine ulaştığı.

 

 

 

 

 

 

261

Tarih: 26/N /1298 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:27

Fon Kodu: Y..PRK.ASK.

Hassa, Yedinci Kastamonu Alayının İkinci Koçhisar Talia Taburunun, Çankırı'ya ulaştığı.

 

 

263

Tarih: 18/L /1298 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:66

Fon Kodu: Y..PRK.ASK.

Koçhisar Mukaddem Taburu'nun merkezine vasıl olduğu.

 

 

283

Tarih: 05/S /1305 (Hicrî)

Dosya No:1456

Gömlek No:120

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı'nın Koçhisar kazasında Nahiye Müdürü Vekaleti'nde bulunan Nahiye Katibi Raşid Efendi'nin çıkardığı dedikodulara ilişkin olarak kazadaki mukaddem ve sani binbaşıların çektiği telgrafın icabı icra olunmak üzre gönderildiği.

 

 

291

Tarih: 26/Za/1305 (Hicrî)

Dosya No:

Gömlek No:1408

Fon Kodu: HRT.h..

Çankırı'nın Koçhisar nahiyesiyle Devrez çayı üzerine yapılacak köprü ve civarının haritasıdır. EHT, Fr. (1 nüsha, 1 belge, Ölçek 1/10000)

 

 

295

Tarih: 26/Za/1306 (Hicrî)

Dosya No:1642

Gömlek No:13

Fon Kodu: DH.MKT.

Dersaadet'e gidip gelmesine izin verilen Koçhisar Kaymakamı İsmail Hakkı Efendi'ye yarım, vekiline de yarım maaş ödenmesi.

 

 

297

Tarih: 22/Ra/1307 (Hicrî)

Dosya No:1674

Gömlek No:67

Fon Kodu: DH.MKT.

Şabanözü Nahiyesi Müdürü Timur Sabit Efendi ile Koçhisar Nahiyesi Müdürü Hasan Tahsin Efendi'nin becayişi.

 

 

298

Tarih: 26/Ra/1307 (Hicrî)

Dosya No:108

Gömlek No:4615

Fon Kodu: İ..MMS.

Ankara vilayetine tabi Keskin kazasının havi olduğu yüzseksen köyden elli dokuz karyenin Koçhisar kazasına ilhakına dair.

 

 

309

Tarih: 02/B /1308 (Hicrî)

Dosya No:1808

Gömlek No:31

Fon Kodu: DH.MKT.

Araç'ta izinsiz olarak evlenen ve cezalandırılan Koçhisar Mukaddem Taburunun III. Bölüğü Mülazım-ı Evveli Hacı Abdullah Ağa'nın nikahını akdeden imamın da tecziyesinin Seraskerlik tarafından işar olunduğu.

 

 

324

Tarih: 03/Ra/1309 (Hicrî)

Dosya No:1875

Gömlek No:49

Fon Kodu: DH.MKT.

Karyelerinde akan tatlı suyun bozuk olan yollarının tamirine dair Koçhisar nahiyesinin Basalma karyesi ahalisinin talebi hususunda mahallince gereğinin yapılması.

 

 

349

Tarih: 25/Ca/1310 (Hicrî)

Dosya No:2031

Gömlek No:17

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar Kazası Nüfus Memuru Hacı Bektaşzade Ömer Bey'in nüfus defterlerini tahrif etmekten dolayı hakkında tahkikat yapılarak cezalandırılması.

 

 

369

Tarih: 29/Z /1311 (Hicrî)

Dosya No:254

Gömlek No:42

Fon Kodu: DH.MKT.

Kengiri (Çankırı) mutasarrıfı tarafından azledildiğinden bahisle Koçhisar Nahiyesi Müdürü Sabit Efendi tarafından çekilen telgrafın tahkiki ile gereğinin yapılması.

 

 

433

Tarih: 11/Za/1316 (Hicrî)

Dosya No:2181

Gömlek No:89

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar nahiyesi merkezinde hükümet konağı yapılması için gereken paranın sarfına izin verilmesi.

 

 

438

Tarih: 08/Z /1316 (Hicrî)

Dosya No:189

Gömlek No:85

Fon Kodu: Y..MTV.

Koçhisar, Tosya, İskilip, Osmancık redif taburlarına ait olmak üzere gönderilen eslihanın yollar açılıncaya kadar Kastamonu'da muhafazası hakkında.

 

 

446

Tarih: 20/C /1317 (Hicrî)

Dosya No:2261

Gömlek No:70

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar nahiyesinde deprem olduğu.

 

 

494

Tarih: 21/R /1319 (Hicrî)

Dosya No:2519

Gömlek No:80

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar nahiye merkezinin ehemmiyetine mebni muntazam bir hükümet dairesi inşası.

 

 

518

Tarih: 08/L /1319 (Hicrî)

Dosya No:36

Gömlek No:16

Fon Kodu: DH.TMIK.S..

Muamelat-ı Askeriyesi Koçhisar İdare-i Mülkiyesi Tosya'ya bağlı olan Yerkuyu karyesinin Koçhisar nahiyesine bağlanması

 

 

519

Tarih: 02/Za/1319 (Hicrî)

Dosya No:2586

Gömlek No:140

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar nüfus katipliğine Halil Efendi'nin tayini.

 

 

532

Tarih: 22/Ra/1320 (Hicrî)

Dosya No:38

Gömlek No:57

Fon Kodu: DH.TMIK.S..

Koçhisar nahiyesi ile aralarında anlaşmazlık çıkan Yerkuyu karyesinin Tosya'ya rabtı.

 

 

536

Tarih: 27/C /1320 (Hicrî)

Dosya No:586

Gömlek No:8

Fon Kodu: DH.MKT.

Kengiri sancağı Koçhisar nahiye müdürü olup izinli olarak Dersaadet'de bulunan Ahmed Nuri Efendi hakkında yapılan tahkikat evrakının gönderilmesi lüzumunun Kastamonu Vilayeti'ne bildirildiği.

 

 

537

Tarih: 02/B /1320 (Hicrî)

Dosya No:40

Gömlek No:11

Fon Kodu: DH.TMIK.S..

Tosya'ya bağlı Yerkuyu karyesinin Koçhisar nahiyesine rabt ve ilhakı hakkında Kastamonu Valiliği'yle Seraskerliğin mütalaası.

 

 

560

Tarih: 24/C /1321 (Hicrî)

Dosya No:765

Gömlek No:26

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar sabık Nüfus Katibi Halil bin Mustafa'nın Kastamonu'da boşalan bir kaza nüfus memurluğuna veya bir nüfus katipliğine tayininin yapılması.

 

 

570

Tarih: 27/Za/1321 (Hicrî)

Dosya No:821

Gömlek No:23

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar kazasının Çiftlik karyesinde misafir olduğu sırada münasebetsiz sözlerde bulunan Konyalı Derviş Mehmed'in adliyeye sevk edildiği.

 

 

571

Tarih: 08/Z /1321 (Hicrî)

Dosya No:825

Gömlek No:20

Fon Kodu: DH.MKT.

Koçhisar Kazası'nın Yukarıdere köyünde mutasarrıf oldukları değirmen ve tarlalara Kise köyünden Yunusoğlu Mehmed onbaşının müdahalesinin menine dair Abdurrahman, Hasan Ali ve Ayşe mührüyle verilen arzuhal.

 

 

620

Tarih: 13/N /1325 (Hicrî)

Dosya No:1206

Gömlek No:81

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı'ya bağlı Koçhisar nahiyesi merkezinde yapımı tamamlanan telgrafhanenin resmi açılışının yapılarak haberleşmeye başlanıldığı.

 

 

633

Tarih: 10/M /1327 (Hicrî)

Dosya No:2727

Gömlek No:49

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı Sancağı'na tabi Koçhisar nahiyesinin Şeyhler karyesinde vaki Hacı Bey Çelebi ve Süleyman Bey Evkafı'ndan olan zaviyeye mahsus koruluğa bazı şahıslar tarafından edilmekte olan tecavüzün meni.

 

 

640

Tarih: 27/S /1327 (Hicrî)

Dosya No:2771

Gömlek No:95

Fon Kodu: DH.MKT.

Kengiri Sancağına bağlı Koçhisar Nahiyesi'nin merkez livaya uzaklığı sebebiyle kazaya tahvili taleb olunduğundan bu konudaki Kastamonu Vilayeti mütalaasının bildirilmesi.

 

 

646

Tarih: 13/R /1327 (Hicrî)

Dosya No:2802

Gömlek No:23

Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı kazasına bağlı Koçhisar nahiyesi ahalisinin civardaki karyelerin ilhakıyla nahiyelerinin kaza haline getirilmesi talebinin mutalaası.

 

 

675

Tarih: 24/Ş /1327 (Hicrî)

Dosya No:7/-2

Gömlek No:1

Fon Kodu: DH.MUİ.

Iğdır Nahiyesi Müdürü Cemal Efendi'nin Koçhisar Nahiyesi Müdüriyeti'ne nakli; yerine Çankırı Belediye Katibi Mustafa Behçet'in tayini.

 

 

685

Tarih: 02/S /1328 (Hicrî)

Dosya No:64/-1

Gömlek No:25

Fon Kodu: DH.MUİ.

Koçhisar Nahiyesi Telermiş Karyesi'nden Hıristiyan Yusuf'un müslüman bir kızı kaçırdığı haberinin yanlış olduğu kızın da Hıristiyan olduğu.

 

 

699

Tarih: 09/Za/1329 (Hicrî)

Dosya No:37/-1

Gömlek No:7

Fon Kodu: DH.İD..

Çankırı sancağı Koçhisar nahiyesine tabi Şıhlar karyesinde Hacı Hakkı Bey Vakfı arazisine yapılan tecavüzün meni.

 

 

701

Tarih: 16/Ra/1330 (Hicrî)

Dosya No:1492

Gömlek No:1330/Ra-11

Fon Kodu: İ..DH..

Kengiri'ye tabi Koçhisar'ın Yenice'deki Kavaklı karyesinin ayrıca bir karye yapılması.

 

 

702

Tarih: 23/Ra/1330 (Hicrî)

Dosya No:92/-2

Gömlek No:31

Fon Kodu: DH.İD..

1- Koçhisar Nahiyesi (Çankırı) 2- Yeniceköy (Koçhisar-Çankırı) 3- Kavaklı köyü (Koçhisar-Çankırı)

 

 

708

Tarih: 12/S /1331 (Hicrî)

Dosya No:144/-2

Gömlek No:5

Fon Kodu: DH.İD..

Kengiri sancağı Koçhisar-ı Bala karyesine nüfus, tapu ve vergi muamelatını kolaylaştırmak üzere ilgili katiblerin gönderilmesi.

 

 

713

Tarih: 11/L /1331 (Hicrî)

Dosya No:148

Gömlek No:78

Fon Kodu: DH.MB..HPS.

Kengiri (Çankırı) Hapishanesi'nden Sinop Hapishanesi'ne nakledilirken firar eden Koçhisar'ın Kazan karyesinden Cemil ile Çörekçiler karyeli Kamil'in yakalandıkları.

 

 

714

Tarih: 17/Z /1331 (Hicrî)

Dosya No:11

Gömlek No:80

Fon Kodu: DH.EUM.VRK.

Çankırı'ya tabi Koçhisar nahiyesinin Çomar köyünde çıkan yangında mekabirinde zayiat verildiği ve evleri yananların yakın köylere yerleştirilip ihtiyaçlarının temin edildiğinin Kastamonu Valiliği'nden bildirildiği.

 

 

723

Tarih: 18/C /1332 (Hicrî)

Dosya No:204

Gömlek No:19

Fon Kodu: DH.İD..

1- Sinop'a bağlı Gerze nahiyesinin üçüncü sınıftan kazaya tahvil edildiği. 2- Koçhisar Abana ve Göre nahiyelerinin kazaya tahviliyle İnebolu'nun liva haline ifrağı isteği.

 

 

734

Tarih: 27/S /1333 (Hicrî)

Dosya No:222

Gömlek No:12

Fon Kodu: DH.İD..

Çankırı merkez kazasına mülhak Bereket, Hacımuslu, Kızılca maa Ağıl, Süricek, Güllice, Eskiahur Samocak, Hocahasan, Yamuviran köylerinin Çerkeş kazasına Çürükçüler köyünün de Koçhisar nahiyesine ilhak edilmesi.

735

Tarih: 02/Ra/1333 (Hicrî)

Dosya No:189

Gömlek No:33

Fon Kodu: DH.İD..

Çankırı'nın Koçhisar nahiyesine bağlı Gircan karyesi ahalisine mahalli hükümette tayin edilen ormandan odun kesmesine izin vermeyen Ödemiş v.s köyler hakkında gerekli tahkikatta bulunulduğu.

 

 

738

Tarih: 13/R /1333 (Hicrî)

Dosya No:196

Gömlek No:132

Fon Kodu: MV.

Kengiri sancağına bağlı Koçhisar nahiyesinde inşa edilecek hükümet konağı için gerekli kerestenin orman resminden istisnası talebi.

 

 

748

Tarih: 16/Z /1333 (Hicrî)

Dosya No:13

Gömlek No:3

Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb

Kengırı livası Koçhisar nahiyesinin Eksik, Demirciler ve Suriçik karyelerinin aşarını zamanında ödemeyenler hakkında açılan mahkemenin davetiye varakalarını Jandarma Süleyman'ın kaybettiğini beyanla, yeniden yapılacak tebligat masraflarını hazinenin ödemeye mecbur olmadığı, bu masrafın müsebbibine tazmin ettirilmesi gerektiği.


754

Tarih: 11/Ra/1334 (Hicrî)

Dosya No:28

Gömlek No:71

Fon Kodu: DH.MB..HPS.

Çankırı Merkez Sancağı'na bağlı Koçhisar Nahiyesi'nde Hükümet Konağı olarak kullanılan mahallin aylık kirasına yapılan zamma ait havalenamenin gönderildiği.

 

 

825

Tarih: 22/N /1337 (Hicrî)

Dosya No:32

Gömlek No:3

Fon Kodu: DH.MB..HPS.

Kengiri Sancağı Koçhisar Nahiyesi Hükümet Konağı bedel-i icarından Jandarma'ya isabet eden meblağın sene-i haliye martından itibaren irsali ile, diğer dairelere ait bedelin nezaretlerinden gönderileceği.

 

 


Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=