Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

ermeninufusdagilim

Özet

Ermenilerin Göle'nin Sinot, Korevenk, Çölpenek ve diğer köylerinde katliâm yaparak yüzden fazla Müslümanı öldürdükleri ve evleri yaktıkları; geri kalan nüfusun Tercan'a göç ettiği.

2 S. 1339 (16. X. 1920)

HR. SYS. 2878/46

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 137,31 KB

Belge Görüntüleri: PDF 17,77 KB

...........................................................................................................

Özet

Pasinler kazası dahilinde ve yakın çevresindeki köylerde bir sene içinde Ermeniler tarafından yapılan soykırımda; yirmi dokuz köyün eşya ve hayvanlarının tamamen yağma ve tahrip edildiği, elli dört köyün kısmen tahrip, eşya ve hayvanlarının yağma, ahâlisinden kadın-çocuk ayırdedilmeksizin altı bin yedi yüz seksen yedi kişinin katledildiği, Çöğender, Sos, Kivank, Timar ve Hasankale’de oturan iki bin beş yüz yerli ve yabancı nüfusun toplanarak Köprü köyü'nde baltalarla ve büyük bir kısmı da barakalara doldurularak makinalı tüfeklerle taranmak suretiyle öldürüldükleri; ailesi Ermeniler tarafından şehit edilip Erzurum’da barındırılan kadın ve çocukların bin beş yüz kişiden ibâret olduğu; ancak Erzurum Hilâl-i Ahmer’de, Cemiyet-i Hayriyye’de ve iş yurtlarında barındırılanların miktarının bilinemediği.

3 S. 1339 (17. X. 1920)

HR. SYS. 2878/50

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 175,11 KB

Belge Görüntüleri: PDF 42,67 KB


..................................................................................................................

Özet

1920 senesi içinde Ermenilerce Bardız ve Kosor nahiyeleriyle köylerine uygulanan soykırımda; Kosor nahiyesine bağlı 38 köyün tamamının yağmalanması sonucu binlerce hayvan ve nakit paranın gasbedilip beş yüzden fazla insanında perakende şekilde katledildiği ve nahiye civarındaki Toptaş, Kelbkor, Lavustan köyleri de yakılarak altı yüz nüfûsunun neredeyse tamamı topluca katledilmiş ayrıca Türkiye'ye iltica etmek üzere yola çıkan Kağızman eşrafından Bahri Bey ve arkadaşlarına açılan ateşte iki yüz kişinin katledildiği; Bardız nahiyesine bağlı on altı köyden 112'si yakılmış ve 139 hâne harab edilip 913 kişi katledilerek 29 nüfus kız ve geline de tecâvüz edildiği; Kürkçü ve Vartanut köylerinde bakılmakda olan aileleri şehit olmuş 125 kimsesiz çocuğun da vahşice katledildiği; Peneskirt nahiyesine bağlı 24 köyde de 457 hâne tahrip ve yakılmış, 2832 kişi değişik işkencelerle genelde topluca katledilmiş ve bütün bu köylerde binlerce hayvan, eşya ve paranın yağmalanmış olduğu.

7 R. 1339 (19. XII. 1920)

HR. HU. 2878/66

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 218,55 KB

Belge Görüntüleri: PDF 103,38 KB

....................................................................................................................

Özet

Kalan Katolik Ermenilerin sevk edilmeyerek nüfuslarının bildirilmesine dair Dahiliye Nezâreti'nden çeşitli vilâyet ve mutasarrıflıklara şifre telgraf

22 N. 1333 4 Ağustos 1915

DH. ŞFR, nr. 54-A/252

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 108,57 KB

Belge Görüntüleri: PDF 15,58 KB.............................................................................................................
Özet

İhtida eden Ermeniler'in kendilerine verilen yeni nüfus tezkereleriyle serbestçe dolaştıkları anlaşıldığından, ihtida etmiştir kaydı düşülmeksizin bulundukları yerin ismi yazılarak mahalli zabıta memurlarınca mezkûr tezkerelerin mühürlenmesine dâir Adana, Bitlis, Halep, Sivas ve sair vilâyetlerle Canik, Zor, Karesi, Kayseri ve sair mutasarrıflıklara çekilen telgraf.

1334.R.17

DH.ŞFR 61/71 Belge No: 1

Türkçe Transkripsiyonu: doc 21,50 KB

Belge Görüntüleri: PDF 100,53 KB

........................................................................................................................Özet

Süryanilerin miktar-ı nüfusuyla bunların ne kadarının Ermenilerle birlikte sevk edildiğinin bildirilmesine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Halep, Diyarbakır, Musul, Ma'muratülaziz, Bitlis vilayetleriyle Urfa Mutasarrıflığı'na ekilen telgraf.

1336.B.23

DH.ŞFR 87/40

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,00 KB

Belge Görüntüleri: PDF 399,61 KB

 

.......................................................................................................................

Özet

"Mahall-i âhara sevk edilmek üzere orada toplanmış olan Ermenilerin nüfusça yabancı defterine kayıtlarıyla, muamele-i askeriyelerinin icrası lüzumu tebliğ olunur" şeklinde Şifre Kalemi'nden Konya Vilâyeti'ne çekilen telgraf.

1335.M.17

DH.ŞFR 69/118

Türkçe Transkripsiyonu: doc 19,00 KB

Belge Görüntüleri: PDF 248,09 KB

.....................................................................................................................

Özet

İhtidaları kabul olunan Ermeniler'in tezâkir-i Osmaniyeleri'nin arkasına kasaba ve mahalle isimleri yazılarak, Nüfus İdareleri'nce mühürlenmesi ve polis ve jandarma tarafından da bu işasete göre muâmelede bulunulmasına dâir Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Basra, Bağdad, Beyrut Haleb ve sair vilayetlerle Urfa, İzmit, Bolu, Canik Çatalca ve sair mutasarrıflıklara çekilen telgraf.

1335.B.30

DH.ŞFR 76/238

Türkçe Transkripsiyonu: doc 20,50 KB

Belge Görüntüleri: PDF 376,71 KB


.............................................................................................................


Özet

Aslen Rodosto (Tekirdağ) nüfusuna kayıtlı olup ihtilâlci Ermeni komitesiyle ilişkisi tespit edilerek Konya'ya sürgün edilen Melkon'un sürgünden kurtarılma çalışmaları.

1915.12.17

HR.SYS 2882/6 Belge No: 5

Türkçe Transkripsiyonu: doc 20,00 KB

Belge Görüntüleri: PDF 47,17 KB


..............................................................................................................
Özet

Nüfuslarının azlığı sebebiyle oradaki Ermenilerin şimdilik ihraç olunmamasına dair Dahiliye Nezâreti'nden Antalya Mutasarrıflığı'na şifre telgraf

6 L. 1333 17 Ağustos 1915

DH. ŞFR, nr. 55/59

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 106,42 KB

Belge Görüntüleri: PDF 13,11 KB


.............................................................................................................
Özet

Urfa'da Ermeni belediye azalarının nüfusları nisbetinde seçilmelerine müsaade buyurulması.

1333.C.04

DH. UMVM 130/65

Türkçe Transkripsiyonu: doc 20,00 KB

Belge Görüntüleri: PDF 132,30 KB


...........................................................................................................
Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=