Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

4483duzraporlaryonerge

4483 VE DİSİPLİN SORUŞTURMALARI

SORUŞTURMALARLA İLGİLİ HAZIRLANAN SUNULAR
AÇIKLAMALAR
DÜZENLENECEK RAPORLAR
DÜZENLENECEK TUTANAKLAR
RAPOR ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ
MUHAKKİKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR


***********************************************************************************************************


4483-DÜZENLENECEK RAPORLAR

 

 Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar
 

 GİRİŞ
 

4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir.

 
Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak “4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması” şeklinde onay verilmiş ise, sadece “ön inceleme raporu” düzenlenecektir.
 

 
Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak “araştırma ve gerekiyorsa 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması” şeklinde onay verilmiş ise, “araştırma raporu” ya da “ön inceleme raporu” düzenlenebilecektir.
 
 

Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak, “araştırılması ve disiplin soruşturması ile 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması şeklinde onay verilmiş ise, “araştırma raporu” ya da “ön inceleme raporu” ile “disiplin raporu” düzenlenecektir.

Ancak yetkili merci tarafından yukarıda örneği verilen her üç onaydan hangisi verilirse verilsin, iddia konusu eylemin özelliğine bağlı olarak gerekmesi halinde “tevdi raporu” ile “tazmin raporu” da düzenlenebilecektir.

Şimdi bu raporlara kısaca değinelim;
 

Ön İnceleme Raporu:

4483 sayılı Kanuna göre verilen ön inceleme onayına istinaden, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilenler tarafından, yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hakkında ön inceleme yapılanların da ifadeleri alınmak suretiyle, yetkili mercilerin soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek üzere düzenlenen rapordur.

Ön inceleme raporu, biri ekli, ikisi eksiz olmak üzere üç örnek olarak düzenlenir. Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler, raporun üç örneğini de soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunarlar ve bu merciler raporun eksiz bir örneğini hakkında ön inceleme yapılanın kurumuna gönderirler.

Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir.

Ön inceleme sırasında zamanaşımı, af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi” önerisinde bulunulur.

Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrıca disiplin veya tazmin raporu düzenlenir.

Araştırma Raporu:

4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılmasına gerek olup olmadığını tespiti,

yürütülen ön inceleme sırasında iddia konusunun daha önce bir ön incelemeye tabi tutulduğu veya karara bağlandığının anlaşılması

hakkında ön inceleme yapılan memur ya da diğer kamu görevlisinin ölmesi,

iddia edilen suçun genel hükümlere göre soruşturulması gereken suçlardan olması ve

hakkında ön inceleme emri verilen memur ya da diğer kamu görevlisinin Kanun kapsamına giren görevlilerden olmaması hallerinde düzenlenen raporudur.

Disiplin Raporu:

4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemede, iddia konusu eylemin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması halinde görevliler hakkında verilmesi gereken disiplin cezalarına esas olmak üzere düzenlenen rapordur.

Tevdi Raporu:
4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön inceleme sırasında, iddia konusunun genel hükümlere göre soruşturulacak suçlardan olduğunun anlaşılması ya da

genel hükümlere göre soruşturulacak farklı bir suç tespiti yapılması halinde yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve 4483 sayılı Kanun kapsamına giren farklı bir suç işlendiğinin anlaşılması halinde yetkili mercilere gönderilmek üzere düzenlenen raporlardır.

Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda “Tevdi Raporu” düzenlerler.

Bu hususla ilgili olarak ayrıca ön inceleme raporu düzenlenmez. Ancak, ön inceleme onayı alan birim tarafından ön inceleme talebinde bulunan Cumhuriyet başsavcılığına veya ilgili kuruma bu tevdi raporunun bir örneği üst yazı ekinde gönderilir.

Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler düzenleyecekleri tevdi raporunu ekleri ile birlikte görevlendiren mercie sunarlar

Vali ve kaymakamlar bu tevdi raporlarını ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.

Tazmin Raporu:

4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön inceleme sırasında, memur ve diğer kamu görevlilerinin haksız fiilleri sebebiyle idareye verdikleri zararlar ile haksız iktisaplarının tespiti halinde bunların tazmini için adli mercilerde gerekli dava açmak üzere kendisini görevlendiren yetkili mercilere sunulan raporlardır.

Ön İnceleme Raporu Bölüm ve Başlıkları

Ön inceleme raporları 4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesine eklenen (1) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir. (4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesinin 46.maddesi)

Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır.

1-BAŞLANGIÇ:
Bu bölüme, ön incelemeyi başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirlerinin tarih ve numaraları yazılmalıdır.

2-RAPOR KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KONULAR VE NEDENLERİ:

Bu bölüme yapılan ön incelemede kapsam dışında bırakılan konular ile nedenleri yazılacaktır.

3-MUHBİR VE MÜŞTEKİ:

Bu bölüme, varsa muhbir ya da müştekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.

Ön inceleme raporlarında “muhbir-müşteki” başlığı altında olayı bildirenin “muhbir” mi “müşteki” mi olduğu hususu ayırt edilecek şekilde yazılmalıdır. Bölüm başlığı da olayı bildireninin vasfına göre yalnızca “muhbir“ veya “müşteki” olarak adlandırılacaktır. (Teftiş Kurulu Başkanlığının 05.06.2002 tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)

4-İDDİA:

Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikâyetçiden gelen ve ön inceleme konusu olan iddia/iddialar yazılmalıdır.

5-ÖĞRENME TARİHİ:

Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılmalıdır.

Öğrenme tarihi; ihbar, şikâyet veya soruşturma izin talebinin yetkili merci tarafından havale edilmesi veya ön inceleme onay ve görev emri verildiği tarihtir.

6-OLAY YERİ VE TARİHİ:

Bu bölüme, ön inceleme konusu eylemin işlendiği yer ve tarihi yazılmalıdır.

7-HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR:

Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri ile olay tarihi itibarıyla görev unvanları yazılmalıdır.

Ayrıca ön inceleme raporlarının kapaklarına konunun ve hakkında ön inceleme yapılanların yazılmasına özen gösterilmelidir.(Teftiş Kurulu Başkanlığının 05.06.2002 tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)

8-ÖN İNCELEME KONUSU:

Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından ön inceleme yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları yazılmalıdır.

Ön inceleme raporlarında “ön inceleme konusu” başlığı altında “iddia” olduğu gibi yazılmayacak, ön inceleme konusu, iddianın özünü içerecek mahiyette olmak üzere kısaca yazılmalıdır.(Teftiş Kurulu Başkanlığının 05.06.2002 tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)

9-HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ:

Bu bölüme, hakkında inceleme yapılanların ifadeleri ya da ifade özetleri yazılmalıdır.

10-DİĞER İFADELER

Bu bölüme muhbir ya da şikâyetçilerle, tanıkların ifadeleri yazılmalıdır.

11-BİLİRKİŞİ RAPORU:

Bu bölüme yaptırılmışsa bilirkişi raporu özetlenmelidir.

12-İNCELEME VE TAHLİL:

Bu bölüme, ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlili yazılmalıdır.

13-SONUÇ:

Bu bölüme, inceleme ve tahlil bölümüne dayanarak soruşturma izni vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil edecek nitelikte varılan kanaat yazılmalıdır.

Ayrıca inceleme konularının birden fazla olması durumunda her bölüm ayrı ayrı numaralandırılarak “GENEL SONUÇ” başlığı altında bir arada görülecek şekilde yazılmalıdır.

Raporlarda “Sonuç” bölümü diğer bölümlerle birleştirilmeyecek ve ayrı olarak yazılacaktır.

Sonuç bölümü yeterli açıklıkla düzenlenecek, olayın somut bir biçimde özetlenmesi, fail ve fiil arasındaki bağlantının kurulması, olayın hukuki değerlendirilmesinin kısaca yapılması ve önerinin gerekçesinin belirlenmesine dikkat edilmelidir.

Ayrıca iddia ile incelenen konunun ve varılan sonucun aynı olması gerekmektedir.

Hakkında ön inceleme yapılan görevlilerin tümü için mutlak surette “soruşturma izni verilmemesi-verilmemesi” yönünde öneri getirilecektir. (Teftiş Kurulu Başkanlığının 05.06.2002 tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)
 

 

Bazı Notlar:

Ön İncelemeci tarafından ön inceleme raporunun her sayfası mühürlenir ve imzalanır.

Birden fazla ön incelemeci varsa, tamamı raporu imzalar. Aykırı görüş ve kanaate varılması halinde, iki ön incelemeci görevlendirilmiş ise yetkili, kıdemli ya da üst konumunda olan tarafından yazılan kanaat ve görüşe diğer ön incelemeci “sonuç” bölümünde aykırı görüşünü gerekçesi ile yazar. İkiden fazla ön incelemeci görevlendirilmiş ise, azınlıkta olanlar aykırı görüşlerini gerekçeli olarak “sonuç” bölümüne yazarlar.

İkiden fazla iddia ile ilgili olarak ön inceleme raporu düzenlenecek ise başlıkların başına 1,2,3…..rakamları verilerek ön inceleme raporu düzenlenir.
 

Tevdi Raporunun Bölüm ve Başlıkları:

Cumhuriyet başsavcılığı veya yetkili mercilere iletilecek tevdi raporları, Yönergeye eklenen (2) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir. (4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesinin 47.maddesi)

Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır.
 

BAŞLANGIÇ:
Bu bölüme, soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.

MUHBİR VE MÜŞTEKİ:

Bu bölüme, varsa muhbir ya da şikâyetçinin açık kimliği yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.

İDDİA KONUSU:

Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikâyetçiden gelen iddia yazılmalıdır.

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKENLER:

Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi halinde.

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILMASI GEREKENLER:
Cumhuriyet başsavcılığı dışında kalan mercilere gönderilmesi halinde.
Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle hakkında soruşturma veya ön inceleme yapılması gereken memur ve diğer kamu görevlilerinin adı soyadı ile görev unvanları yazılmalıdır.

SUÇ TARİHİ VE YERİ:

Bu bölüme, suçun işlendiği yer ile suç tarihi yazılmalıdır.

TAHLİL VE SONUÇ:

Bu bölümde, elde edilen bilgi ve belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonuç özet olarak yazılmalıdır.


MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE [1]

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca yürütülecek işlemlere açıklık ve işlerlik getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, 4483 sayılı Kanun çerçevesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıklarca izlenecek usul ve yürütülecek iş ve işlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33. maddesi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Yapılan Atıflar

Madde 4- Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır.

Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanmayacağı belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön İnceleme, Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciler, Ön İncelemenin Başlatılması ve Ön İncelemede Görevlendirilenlerin Yetkileri

Ön İnceleme

Madde 5- Ön inceleme; 4483 sayılı Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikâyete konu olan eylem ve işlemlerinin hukuki durumunun tespiti amacıyla yapılan inceleme ve soruşturma çalışmalarıdır.

Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciler

Madde 6- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden;

a-İlçede görevli memurlar, diğer kamu görevlileri ve mahalli idare personeli; ilçedeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri; köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında Kaymakam,

b- İlde ve merkez ilçede görevli memurlar, diğer kamu görevlileri ve mahalli idare personeli ile o ilde bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri; İlde ve merkez ilçedeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri; merkez ilçede köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında Vali,

c-Bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve ortak kararname ile atanmayan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında bağlı kuruluşun en Üst İdare Amiri,

d-Bakanlık merkez teşkilatında ortak kararla atananların dışında kalan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında Müsteşar,

e-Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatında ve mahalli idarelerde görevli tüm memurlar ve diğer kamu görevlileri; büyükşehir, il, ilçe, alt kademe ve belde belediye başkanları; belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında Bakan,

Ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilerdir.

Olayın Cumhuriyet Başsavcıları Tarafından Yetkili Mercilere İletilmesi

Madde 7- 4483 sayılı Kanunun 4. maddesine göre Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlara ilişkin herhangi bir ihbar aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlilerinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

(Değişik ikinci fıkra)[2] Bu istem üzerine konunun 4483 sayılı Kanun kapsamına girmesi, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi durumunda yetkili makam tarafından ön inceleme yaptırılır.

Diğer Makam ve Memurlarla Kamu Görevlileri Tarafından Olayın Yetkili Mercie İletilmesi

Madde 8- Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.

İhbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi durumunda yetkili merci tarafından ön inceleme yaptırılır.

İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler

Madde 9- 4483 sayılı Kanunun 4. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur. Bu ibareye aykırı bulunan ihbar ve şikayetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikayette bulunana bildirilir.

Ön İncelemenin Başlatılması

Madde 10- Ön inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili merciler, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya adı geçen Kanunun 4. maddesinde belirtilen şekilde öğrendiklerinde bir ön inceleme başlatırlar.

Ön inceleme;

a-Yetkili merci tarafından bizzat yapılabilir,

b-Yetkili merci tarafından görevlendirilen bir veya birkaç denetim elemanına yaptırılabilir,

c-Yetkili merci tarafından, hakkında ön inceleme yapılanın üstü konumundaki memur veya kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.

İnceleme yapacakların, hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin mensubu bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre yetkili merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanıyla yaptırılmasını isteyebilir.

Vali ve kaymakamlar gerektiğinde ön incelemeyi başka bir kamu kurum ve kuruluşunun elemanı eliyle de yaptırabilirler.

Mahalli İdareler İle İlgili Ön İnceleme İşlemleri

Madde 11- Büyükşehir, il, 1. ve 2. sınıf ilçe ve alt kademe belediyeleri ile ilgili ön incelemenin mülkiye müfettişlerince, diğer ilçe ve belde belediyeleri ile ilgili ön incelemelerin ise mahalli idareler kontrolörlerince yapılması esastır.

Ancak, Bakan tarafından gerek görülmesi halinde farklı görevlendirme yapılabilir.

Vali ve Kaymakamların Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Oldukları Ön İnceleme İşlemleri

Madde 12- Vali ve kaymakamların, soruşturma izni vermeye yetkili oldukları memur ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ön incelemeyi mahallinde görevlendirecekleri personel eliyle yaptırmaları esastır.

Ancak, ön incelemenin müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirmesi durumunda, vali, konuyu gerekçeli olarak ilgili bakanlığa ileterek denetim elemanı talebinde bulunabilir.

İlçede, hakkında ön inceleme yapılanın üstü konumunda görevli personel bulunmaması veya incelemenin uzmanlık gerektirmesi halinde, kaymakam validen ön incelemenin ilden görevlendirilecek bir elemana yaptırılmasını talep edebilir.

Onayların İlgili Kurula İletilmesi

Madde 13- Bakanlık merkez birimlerince ya da bağlı kuruluşlarca denetim elemanı görevlendirilmesi için Bakandan alınan ön inceleme onayları 24 saat içinde ilgili kurula gönderilir.

Ön İnceleme Onayının Kapsamı

Madde 14- Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikayet veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular, ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.

Ön inceleme onayında belirtilenlerden başka memur ve diğer kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara katıldıklarının anlaşılması halinde, yeni bir inceleme onayı alınmaksızın ön incelemeye dahil edilirler.

Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil veya işlem tespit edildiğinde, konu yazılı olarak en seri haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme başlatılmak üzere yetkili mercie bildirilir.

Ön İncelemede Başkan Görevlendirilmesi

Madde 15- Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise biri, vali veya kaymakam tarafından başkan olarak belirlenir.

Denetim elemanları kendi usullerine tabidir.

Ön İncelemede Görevlendirilenlerin Yetkileri

Madde 16- Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler.

Ön İnceleme Raporu Düzenlenmesi ve Verileceği Yerler

Madde 17- Ön inceleme ile görevlendirilenler, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin ifadesini de almak suretiyle, yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu düzenleyerek izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir.

Ön inceleme sırasında zamanaşımı, af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi” önerisinde bulunulur.

Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrıca disiplin veya tazmin raporu düzenlenir.

Ön İnceleme Raporu

Madde 18- Ön inceleme raporu, biri ekli, ikisi eksiz olmak üzere üç örnek olarak düzenlenir.

Bakanlık denetim elemanlarınca yapılan ön inceleme sonucunda, soruşturma izni vermeye yetkili merci Bakan veya Müsteşar ise, raporun üç örneği de Bakanlığa; vali, kaymakam veya bağlı kuruluşun en üst idari amiri ise raporun ekli bir örneği bu mercilere, eksiz iki örneği ise Bakanlığa sunulur.

Ön incelemenin bağlı kuruluş denetim elemanlarınca yapılması halinde, yetkili merci Bakan, Vali veya Kaymakam ise raporun ekli örneği bu mercilere, eksiz iki örneği de bağlı kuruluşa; yetkili merci bağlı kuruluşun en üst idare amiri ise raporun üç örneği de bu mercie iletilir.

Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler, raporun üç örneğini de soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunarlar ve bu merciler raporun eksiz bir örneğini hakkında ön inceleme yapılanın kurumuna gönderirler.

Tevdi Raporu Düzenlenmesi

Madde 19- Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda “Tevdi Raporu” düzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrıca ön inceleme raporu düzenlenmez. Ancak, ön inceleme onayı alan birim tarafından ön inceleme talebinde bulunan Cumhuriyet başsavcılığına veya ilgili kuruma bu tevdi raporunun bir örneği üst yazı ekinde gönderilir.

Ön incelemenin Bakanlık denetim elemanlarınca yapılması halinde, bir örneği ekli, iki örneği eksiz olmak üzere üç örnek tevdi raporu düzenlenir. Eksiz iki örneği Bakanlığa, ekli bir örneği de yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Ön inceleme sırasında iddia konusunun diğer bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğinin anlaşılması durumunda düzenlenen tevdi raporu yetkili mercilere iletilir.

Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler ise düzenleyecekleri tevdi raporunu ekleri ile birlikte görevlendiren mercie sunarlar. Vali ve kaymakamlar bu tevdi raporlarını ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön İncelemede Usule İlişkin İşlemler

Delillerin Toplanması

Madde 20- Ön inceleme ile görevlendirilenler çalışmaları sırasında, 4483 sayılı Kanunun 6. ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153. ve 159. maddeleri uyarınca hakkında ön inceleme yapılan kişilerin leh ve aleyhindeki bütün delilleri toplarlar.

Yeminli Kâtip Bulundurulması ve Tutanak Düzenlenmesi

Madde 21- Ön inceleme işlemlerinde ifade alınırken Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 161. maddesi uyarınca bir yeminli kâtip bulundurulur. Her ifade sonrası bir tutanak düzenlenir. Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, tarihi, işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini ihtiva eder.

Tutanaklar, ön inceleme görevlisi, yeminli kâtip ve ilgililerce imzalanır. İmzadan kaçınılırsa, bunun sebepleri tutanakta belirtilir.

Tanıklarla İlgili İşlemler

Madde 22- Tanıklar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45. maddesine göre çağrılır.

Tanıklıktan çekinme hakları bulunanlar için, bunların dinlenmeleri ve yemin ettirilmelerinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 47–51. ve 53. maddelerine göre işlem yapılır.

Tanıkların ifadeleri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 54, 58, 62. ve 216. maddelerindeki esas ve usullere göre alınır.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 59. maddesi uyarınca dinlenen tanıklara anılan Kanunun 56. maddesi gereğince dinlenmelerinden önce ayrı ayrı yemin ettirilir. Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık olarak dinlenmesinde tereddüt edildiğinde yemin, tanığın dinlenmesinden sonraya bırakılır.

Yemin verilmeyecek tanıklar konusunda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 52. maddesindeki usuller uygulanır.

Tanıkların yemin şekli ve uygulaması Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 57. ve 58. maddelerindeki esaslara göre yapılır.

Tanığın tekrar dinlenmesi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 60. maddesine göre yapılır.

Tanığa Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 61. ve 62. maddelerindeki esaslara göre soru sorulur.

Ön İnceleme Sırasında İstinabe Usulüne Başvurma

Madde 23- Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler, zorunluluk hallerinde muhbir veya müştekilerle tanıkların ifadelerini Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154. maddesi uyarınca görevlendirecekleri naipler aracılığıyla ve istinabe suretiyle alabilirler. Bu gibi durumlarda, naiplerin, yeminli katip bulundurma ve tutanak düzenleme işlerinde usule uygun hareket etmeleri, ön inceleme ile görevlendirilenler tarafından sağlanır.

Hakkında Ön İnceleme Yapılanların İfadelerinin Alınması

Madde 24- Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin ifadelerinin huzurda alınarak tutanağa bağlanması esastır.

Ancak, haklarında ön inceleme yapılanlardan mülki idare amirleri, belediye başkanları ve mahallinde bulunamayanların ifadeleri yazılı olarak istenebilir. Zorunluluk hallerinde, diğer memur ve kamu görevlilerinin de ifadeleri yazılı olarak alınabilir.

Yazılı ifade istemlerinde, 4483 sayılı Kanun ile getirilen süre kayıtlaması göz önünde bulundurulmak suretiyle makul bir süre verilir.

Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin mahallinde bulunmaması ve adreslerinin tespit edilememesi halinde, bu durumu kanıtlayıcı belgeler dosyasına eklenir.

Bilirkişi Görevlendirilmesi İle İlgili İşlemler

Madde 25- Ön inceleme ile görevlendirilenler, çalışmaları sırasında bilirkişi istihdamıyla ilgili Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66.-77. maddeleri hükümleri doğrultusunda hareket ederler.

Keşif

Madde 26- Ön inceleme ile görevlendirilenler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 78. maddesi uyarınca, çalışmaları sırasında suç delillerinin ortadan kaybolmasına engel olmak için keşif yapmakla yetkilidirler.

Keşif yapılmasına ve keşif tutanağı düzenlenmesine ilişkin işlemler, aynı Kanunun 78, 161. ve 162. maddelerine göre yürütülür.

Zapt ve Arama

Madde 27- Ön inceleme ile görevlendirilenler, çalışmaları sırasında, gecikmesinde sakınca görülen hallere münhasır olmak üzere, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin üst ve konutunun aranması, özel haberleşmesine ilişkin mektup, telgraf ve diğer gönderileriyle eşyanın zapt edilmesinin gerektiği takdirde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 86.-103. maddeleri hükümlerine göre hareket ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler, Yetkili Mercilerin Tespiti, Karar Verme Süresi ve Yetkili Merciin Kararı

Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler

Madde 28- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden;

a-İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, ilçedeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile 4483 sayılı Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında Kaymakam,

b- İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri; o ilde bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri; merkez ilçedeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri; merkez ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile 4483 sayılı Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında Vali,

c-Bağlı kuruluşlarda görev yapan ve ortak kararname ile atanmayan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında bağlı kuruluşun en Üst İdare Amiri,

d-Bakanlık merkez teşkilatında ortak kararla atananların dışında kalan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında Müsteşar,

e-Bakanlar Kurulu kararıyla veya Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarında ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri; büyükşehir, il, ilçe ve alt kademe belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında Bakan,

Soruşturma izni vermeye yetkili mercilerdir.

Yetkili Mercilerin Saptanması

Madde 29- Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

Vali ile diğer bakanlık mensuplarının konusu suç teşkil eden bir fiili birlikte işlemeleri halinde, soruşturma izni vermeye yetkili merci İçişleri Bakanıdır.

Vali Yardımcısının başkanlık ettiği ve belediye başkanın veya il genel meclis üyelerinin katıldığı kurul ve komisyonlarda bir suçun işlenmesi halinde, soruşturma izni vermeye yetkili merci İçişleri Bakanıdır.

Kaymakamın başkanlık ettiği ve ilçe belediye başkanının üye olduğu kurul ve komisyonlarda bir suçun işlenmesi halinde, soruşturma izni vermeye yetkili merci Validir.

Karar Verme Süresi

Madde 30- Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçu öğrendiği tarihten itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Karar verme süresinin son günü herhangi bir tatile tesadüf ederse, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 40. maddesine göre süre; tatilin ertesi günü biter.

Öğrenme tarihi; ihbar, şikâyet veya soruşturma izin talebinin yetkili merci tarafından havale edilmesi veya ön inceleme onay ve görev emri verildiği tarihtir.

Yetkili Merciin Kararı

Madde 31- Yetkili merci, ön inceleme raporu ve eklerini inceleyerek hakkında ön inceleme yapılanlarla ilgili olarak, Kanunun 7. maddesinde belirtilen süreler içindesoruşturma izni verilmesi” veya “soruşturma izni verilmemesi” konusunda karar vermek mecburiyetindedir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

Kararın yazılmasına ilişkin işlemlerin, Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarında Bakanlık ve bağlı kuruluş Hukuk Müşavirliklerince; valilik ve kaymakamlıklarda ise idare kurulu bürolarınca yürütülmesi esastır. Ancak yetkili amir, iş hacmi ve personel durumuna göre bu işlemleri yürütmek üzere diğer birimlere de görev verebilir.

Yetkili merci tarafından verilen kararlar usulüne uygun tutulacak bir deftere kaydedilir. Kararların birer örneği de müteselsil sıra numarası verilerek ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kararın Tebliği, İtiraz, İtirazın Yapılacağı Merci ve Karara İlişkin Dosyanın Gönderileceği Merci

Kararın Tebliği

Madde 32- “Soruşturma izni verilmesine” ilişkin karar, hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerine;

Soruşturma izni verilmemesine” ilişkin karar ise Cumhuriyet Başsavcılığına ve varsa şikâyetçisine yetkili merci tarafından bildirilir.

Verilen kararlar, ilgilinin özlük dosyasına konulmak ve gerekli takipler yapılmak üzere dairesi amirine de gönderilir.

Kararın tebliğine ilişkin işlemlerin, Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarında Bakanlık ve bağlı kuruluş Hukuk Müşavirliklerince; Valilik ve kaymakamlıklarda ise idare kurulu bürolarınca yürütülmesi esastır. Ancak yetkili amir, iş hacmi ve personel durumuna göre bu işlemleri yürütmek üzere diğer birimlere de görev verebilir.

Karara İtiraz ve Süresi

Madde 33- 4483 sayılı Kanunun 9. maddesine göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlileri,

Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir.

İtirazın süresi; yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.

İtirazın Yapılacağı Merci

Madde 34- Soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin karara itiraz edilmesi durumunda;

1-a)Bakanlar Kurulu kararıyla veya bakanlıkların merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri,

b)Büyükşehir, il, ilçe ve alt kademe belediye başkanları,

c)Büyükşehir, il, ilçe ve alt kademe belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyeleri,

hakkındaki kararlara Danıştay 2. Dairesi,

2-a)İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri,

b)İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri,

c)Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri,

d)Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri,

e)Belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri,

f)Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri,

Hakkındaki kararlara da; Bölge idare mahkemesi bakar.

İtirazın Değerlendirilmesi

Madde 35- 4483 sayılı Kanunun 9. maddesinin son fıkrası uyarınca, Danıştay 2. Dairesi ve Bölge idare mahkemesi, itirazları öncelikle inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlar. Verilen bu kararlar kesindir.

Kesinleşen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 36- Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kesinleşmesi veya soruşturma izni verilmesine dair karara karşı yapılan itirazın idari yargı merciince kabulü üzerine dosya, hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlisinin özlük işlemlerinin yürütüldüğü dairesince saklanır ve kararın bir örneği ilgilisine verilir.

Büyükşehir, il, ilçe ve alt kademe belediye başkanları; belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerine ait dosyalar Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce; belde belediye başkan ve meclis üyelerine ait dosyalar ise idare kurulu bürolarınca muhafaza edilir ve kararın bir örneği ilgilisine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Hazırlık Soruşturması, Görevli Mahkeme

Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler

Madde 37- 4483 sayılı Kanunun 12. maddesine göre hazırlık soruşturması;

a- Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileriyle büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili,

b- Ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri; il, ilçe ve alt kademe belediye başkanları; ilçe idare şube başkanları hakkında, il cumhuriyet başsavcısı veya başsavcı vekili,

c- Yukarıda (a) ve (b) fıkraları dışında kalanlar hakkında da, genel hükümlere göre yetkili ve görevli cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılır.

İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Görevli Mahkeme

Madde 38- 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda; memur olmayan memur olanla, ast memur üst memurla aynı mahkemede yargılanır.

Hâkim Kararı Alınması Gereken Durumlar

Madde 39- 4483 sayılı Kanunun 12. maddesinin son fıkrasına göre, hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren bir durum ortaya çıktığında,

a- Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileriyle büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay ilgili ceza dairesine,

b- Ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri il, ilçe ve alt kademe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında, İl Asliye Ceza Mahkemesine,

c- Yukarıda (a) ve (b) fıkraları dışında kalanlar hakkında da, genel hükümlere göre yetkili ve görevli Sulh Ceza Hakimine,

Başvurulur.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Madde 40- 4483 sayılı Kanunun 13. maddesine göre, davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme;

a- Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileriyle büyükşehir belediye başkanları için Yargıtayın ilgili ceza dairesi,

b-Ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, il, ilçe ve alt kademe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları için İl ağır ceza mahkemesi,

c- Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında sayılanlar dışında kalanlar hakkında da, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Haksız İsnatta Bulunanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 41- 4483 sayılı Kanunun 15. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonunda anlaşılır veya yargılama sonunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.

Yargı Mensupları ve Yargı Kuruluşlarında Çalışanlar ve Asker Kişiler

Madde 42- Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler ön incelemede görevlendirilemezler.

Ancak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli kişiler, mülki görevlerini yerine getirirken 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlediklerinde, bunlar hakkında ön inceleme yapmak üzere bu kuruluşların içerisinden görevlendirme yapılabilir.

Mükerrer Ön İnceleme Başlatılması

Madde 43- Aynı konuda Bakanlık, valilik veya kaymakamlık tarafından mükerrer ön inceleme başlatılması durumunda;

Vali veya kaymakamlar tarafından görevlendirilmiş ön inceleme görevlisi, ön incelemesini bitirip, raporunu ilgili mercie tevdi etmiş ise, bakanlık tarafından görevlendirilen denetim elemanı yeni bir ön inceleme yapmaksızın, önceden yapılmış bulunan ön inceleme raporundan bahsederek, yapılacak bir işlem olmadığına dair bir “inceleme raporu” düzenler.

Ancak ön inceleme görevlisi, ön incelemesini bitirmemiş ise, o ana kadar yapmış olduğu işlem dosyasının tamamını bakanlık denetim elemanına teslim eder. Bu ön inceleme bakanlık denetim elemanı tarafından ikmal edilir.

Teftiş ve Denetim Sırasında Suç Tespiti

Madde 44-Teftiş ve denetimde görevli denetim elemanları, gerek doğrudan gerekse ihbar veya şikâyet üzerine bir suç tespit ederlerse, derhal gerekli belgeleri toplayarak hazırlayacakları dosyaları soruşturma izni vermeye yetkili merciin Bakan dışındaki yetkililer olması halinde "Tevdi Raporu" düzenlemek suretiyle dizi pusulasına bağlı ekleriyle birlikte ilgili makamlara gönderirler. Yetkili merciin Bakan olması durumunda ise en seri haberleşme vasıtası ile Bakanlığa göndererek ön inceleme onayı isterler.

Tespit edilen suçun 4483 sayılı Kanun kapsamına girmemesi halinde durumu düzenlenecek bir tevdi raporuyla yetkili mercie iletirler.

Ön İnceleme Raporlarının Yetkili Mercilere Verilmesinde Süre

Madde 45- Ön inceleme yapmakla görevlendirilenler; düzenledikleri raporlarını, 4483 sayılı Kanunun 7. maddesi ile belirtilen karar verme süresinin tamamlanmasından en az 5 gün önce, karar verilmesine imkân sağlamak üzere yetkili mercie teslim ederler.

Ön İnceleme Raporunda Bulunacak Hususlar

Madde 46- Ön inceleme raporları bu Yönergeye eklenen (1) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir.

Cumhuriyet Başsavcılığı veya Yetkili Mercilere İletilecek Tevdi Raporunda Bulunacak Hususlar

Madde 47- Cumhuriyet başsavcılığı veya yetkili mercilere iletilecek tevdi raporları, bu Yönergeye eklenen (2) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir.

Yetkili Merci Tarafından Verilen Kararda Bulunacak Hususlar

Madde 48- Yetkili merci tarafından verilen karar, bu Yönergeye eklenen (3) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir.

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine Göre Başlatılmış İşlemler

Geçici Madde 1- 4483 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

İşlemlerin Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış olmasında, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki iddiaların incelenmesi, incelenmesi ve soruşturulması için yetkili mercilerce verilmiş bir onay veya görev emri esas alınır.

Ayrıca, M.M.H.K. Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış işlem konularına bağlı olarak 4483 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan ve konusu ayrı bir suç teşkil etmeyen hususlar, M.M.H.K. Muvakkat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönerge, İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

---ooOoo---

(Örnek No:1)

BAŞLANGIÇ :

(Bu bölüme, ön inceleme başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.)

MUHBİR VE MÜŞTEKİ :

(Bu bölüme, varsa muhbir yada müştekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.)

İDDİA :

(Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir yada şikayetçiden gelen iddia yazılmalıdır.)

ÖĞRENME TARİHİ :

(Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılmalıdır.)

SUÇ YERİ VE TARİHİ :

(Bu bölüme, suçun işlendiği yer ve tarihi yazılmalıdır.)

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR:

(Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri ile suç tarihi itibarıyla görev unvanları yazılmalıdır.)

İNCELEME KONUSU:

(Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından ön inceleme yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları yazılmalıdır.)

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ:

(Bu bölüme, hakkında inceleme yapılanların ifadeleri ya da ifade özetleri yazılmalıdır.)

İNCELEME VE TAHLİL:

(Bu bölüme, ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlili yazılmalıdır.)

SONUÇ :

(Bu bölüme, inceleme ve tahlil bölümüne dayanarak soruşturma izni vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil edecek nitelikte varılan kanaat yazılmalıdır. Ayrıca inceleme konularının birden fazla olması durumunda her bölüm ayrı ayrı numaralandırılarak “GENEL SONUÇ” başlığı altında bir arada görülecek şekilde yazılmalıdır.)

(Örnek No:2)

BAŞLANGIÇ

(Bu bölüme, soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.)

MUHBİR VE MÜŞTEKİ

(Bu bölüme, varsa muhbir yada şikayetçinin açık kimliği yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.)

İDDİA KONUSU

(Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir yada şikayetçiden gelen iddia yazılmalıdır.)

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKENLER

(Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi halinde)

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILMASI GEREKENLER

(Cumhuriyet başsavcılığı dışında kalan mercilere gönderilmesi halinde)

(Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle hakkında soruşturma veya ön inceleme yapılması gereken memur ve diğer kamu görevlilerinin adı soyadı ile görev ünvanları yazılmalıdır.)

SUÇ TARİHİ VE YERİ

(Bu bölüme, suçun işlendiği yer ile suç tarihi yazılmalıdır.)

TAHLİL VE SONUÇ

(Bu bölümde, elde edilen bilgi ve belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonuç özet olarak yazılmalıdır.)

(Örnek No:3)

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

KARAR

ŞİKAYETÇİ :

HAKKINDA İNCELEME YAPILAN:

İDDİA :

SUÇ YERİ VE TARİHİ :

SUÇUN ÖĞRENİLME TARİHİ :

KARAR :

YETKİLİ MERCİ

(Adı, Soyadı ve Görev Unvanı)

İmza-Mühür[1] Bakanlık Makamının 11.02.2000 gün ve Tef.K.Bşk. 236–4/897–250 sayılı onayları ile yürürlüğe konulmuştur.

[2] Bakanlık Makamının 02.08.2001 tarih ve Tef.Ku.Bşk.236–4/4907–1458 sayılı onayı ile değiştirilmiştir.

(2. Fıkranın önceki hali: Bu istem üzerine yetkili makam tarafından ön inceleme yaptırılması zorunludur.)

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=