Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

muhakiklerin dikkat

***************************************************************************************************************

4483 VE DİSİPLİN SORUŞTURMALARI

SORUŞTURMALARLA İLGİLİ HAZIRLANAN SUNULAR

AÇIKLAMALAR

DÜZENLENECEK RAPORLAR

DÜZENLENECEK TUTANAKLAR

RAPOR ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ

MUHAKKİKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR


*********************************************************************************************************************

Soruşturma;

Üzerine suç atılan bir insanın, bu suçu işleyip işlemediğinin araştırılmasıdır. Soruşturma, daha çok kamu görevlileri ve memurlar için söz konusudur. Bir memur hakkında ihbar ve şikayetler üzerine veya doğrudan yetkili amirlerce soruşturma açılabilir. Soruşturma, adli veya idari nitelikli olabilir

 

Muhakkiklerin soruşturma görev ve yetkileri :

 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan suçlardan dolayı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince ön inceleme yapılması  istenildiğinde, soruşturmacılar, CMUK hükümlerini dikkate almak suretiyle incelemelerini yaparlar

 

MUHAKKİKLERİN SORUŞTURMA SIRASINDA

DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KURALLAR :

 

Ellerinde usule ve mevzuata uygun bir soruşturma emri (mucip/onay) bulunmalıdır.

 

Soruşturma öncesi bir inceleme yapılmalı ve sanığa isnat edilen fiilin hangi kanun maddesini ilgilendirdiği hususu tespit edilmeye çalışılmalıdır.

 

İsnat edilen fiilin, sanık tarafından nerede ve ne zaman işlendiği hususuna dikkat edilmelidir. Zira, izinli/raporlu veya mesai saatleri haricinde işlenen fiillere göre izlenecek durum değişiklik gösterecektir.

 

Sanık memura isnat edilen fiil onun göreviyle ilgili olması halinde, sanığın bu suçu işlemeye ehil veya yetkili bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir.

 

Takibi şahsi şikayete bağlı suçlarda; yetkili mercilere usulüne göre verilmiş bir şikayet dilekçesinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli, sözlü ihbar ve şikayetler yazılı hale getirilmelidir.

 

Şikayet edilen suçun, zaman aşımına uğrayıp uğramadığına, çıkarılmış bulunan af kapsamına girip girmediğine, müştekinin şikayetinden vazgeçip geçmediğine, ya da sanığın ölüp ölmediğine bakmalıdır.

 

Soruşturma sırasında sanığın yeni suçlarına veya başkalarının suçlarına muttali olunması halinde yeni bir onay alınarak bu suçlar da soruşturma kapsamına alınmalı, suçun adli yönü varsa ilgili mercie veya Cumhuriyet Savcılığına durumu intikal ettirmelidir.

 

Müşteki ya da muhbirin isim, adres ve ihbarlarının doğru olup olmadığına bakılmalıdır.

 

İddialar konusunda daha önce soruşturma yapılıp yapılmadığına, yargı organlarınca verilmiş bir karar bulunup bulunmadığına, bu arada; uygulanmış bir disiplin cezası olup olmadığına dikkat edilmelidir.

 

Raporlara eklenilmesi gerekli görülen belgelerin, aslına uygunluğunu belirten örneğini veya fotokopisini yerine konulmadıkça alınmamalıdır.

 

İnceleme konularına göre izlenecek yol ile sanık ve tanıklara sorulacak sorular önceden belirlenmelidir.

 

SORUŞTURMA YAPANLAR ÖZELLİKLE ŞU HUSUSLARA DİKKAT ETMELİDİR.

 

Soruşturmalarda soruşturulan kişinin isnat edilen suçla hiç ilgisinin olmayabileceği göz önüne alınarak gayet hassas davranılmalıdır.

Görevlilerin şahsiyet ve vakarını rencide edecek tutum ve davranışlardan kaçınmalı, hatta raporlarında bile görevlileri incitecek ima, istihza ve ağır ifadelere yer verilmemelidir.

 

Peşin hükümden sakınmalı, vaat edici veya taraf tutucu şekilde konuşmamalıdır. Konuşmaları ile kendini bağlamamalıdır.

 

Her ne suretle olursa olsun, tartışma yapmaktan ve personelin görevlerine müdahale etmekten kaçınmalıdır.

 

Soruşturma konusu ile ilgili tanık ve sanıkların ifadelerine sınırlama getirilmemeli, söylemek istedikleri ifade tutanaklarına geçirilmelidir.

 

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=