Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

rapor şekilleri

4483
AÇIKLAMALAR
DÜZENLENECEK RAPORLAR
DÜZENLENECEK TUTANAKLAR
RAPOR ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ
MUHAKKİKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR


***************************************************************************************************************************************************RAPOR ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ

İnceleme/Soruşturma Raporu

Tevdi Raporu

Ön İnceleme

Tazmin Raporu

Suç Duyurusu Raporu

Araştırma Raporu

Basit Rapor

 

İnceleme/Soruşturma Raporu: İdari ve disiplin yönünden inceleme ve tekliflerle, diğer araştırma ve incelemeler sonucu yapılan önerileri kapsar.

 

Tevdi Raporu: Yapılan inceleme ve soruşturma sonucu suçun 4483 Sayılı Yasa kapsamına girdiğinin tespit edilmesi halinde bu konuda ön inceleme yapılması gerektiği hususunda soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunulmak üzere düzenlenir.

 

Ön inceleme Raporu: 4483 Sayılı Yasa kapsamına  giren fiiller için düzenlenir.

 

Tazmin Raporu: Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda hazine veya kamu zararı tespit edilmesi halinde diğer raporların yanı sıra  ayrıca düzenlenir.

 

Suç Duyurusu Raporu: Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil etmekte birlikte 4483 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmeyecek fiiller nedeniyle genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere Savcılıklara suç duyurusunda  bulunmak için düzenlenir.

 

Araştırma Raporu: Yukarıda belirtilen rapor çeşidi dışında kalan inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenlenen ve çoğu zaman bilimsel nitelikli rapor çeşitleridir.

 

İHBAR VE ŞİKAYETLER SONUCUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

İnceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen kişinin mutlaka hakkında  inceleme ve soruşturma yapılan personelin üstü konumunda olmasına dikkat edilmesi,

 

İhbar ve şikayet konusu fiilin, disiplin suçu veya adli suç kapsamında olup olmadığının ayırt edilerek 4483 Sayılı Yasa kapsamında olmayan fiiller için (Örneğin; yalnızca disiplin yönünden incelenmesi gereken fiiller)  ön inceleme yapılması teklifinde bulunulmaması,

 

Valilik veya Kaymakamlıklara intikal eden ihbar ve şikayetler yada müfettişlerce verilen tevdi raporu veya yazısı üzerine, ön incelemenin müfettiş tarafından yapılması istendiğinde, 4483 Sayılı Yasanın 3. ve 5. maddelerine göre hakkında inceleme yapılan il memuru ise Valilik Makamının, ilçe memuru ise Kaymakamlık Makamının ön inceleme talebinde bulunması,

 

Hakkında inceleme veya soruşturma yapılanlar arasında Bakanlığımız merkez teşkilatı personelinin de bulunması durumunda bu personel hakkında idari, disiplin ve adli yönden teklif getirilmeyerek işlem yapılmak üzere konunun Bakanlığımıza intikal ettirilmesi,

Süresi içerisinde  inceleme veya soruşturma görevini sonuçlandırmayan, ihmal ve geciktirme gösteren personel hakkında durumun niteliğine göre disiplin ve adli yönünden işlem yapılması,

 

4483 Sayılı Yasaya göre sonucun şikayetçi ve hakkında ön inceleme yapılana tebliği önem arz ettiğinden, ön incelemeciler tarafından alınan ifadeler sırasında ilgililerin ikamet ve tebligat adreslerinin tutanak ve rapora mutlaka doğru biçimde yazılması,

 

Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda işlem gerektiren fiillerde olduğu gibi işlem gerektirmeyen fiiller için de dosyanın işlemden kaldırılması için yetkili merciden onay alınması,

 

İnceleme/Soruşturma rapor ve sonuçlarının ilgili personelin özlük dosyasında usulüne uygun olarak saklanmasının sağlanması,

 

 

 

Ön İnceleme:


            Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza soruşturması veya kovuşturması açılması, Kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlandığı hallerde, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılan işlemlerdir.

 

Ön İnceleme görevi,

           

            1- Soruşturma izni vermeye yetkili merciler tarafından bizzat,

            2- Soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce görevlendirilecek

                        a) Denetim elemanları

                        b) Hakkında ön inceleme yapılanın üstü konumundaki memur yada diğer kamu görevlileri,

 

            Tarafından yapılabilir.

 

Üstü Konumu:

 

                        1- Aynı kurum içinde astlık-üstlük ilişkisi, kurumun tabi olduğu teşkilat yasası ve görev ünvanları esas alınarak mevcut hiyerarşik piramide göre belirlenir.

                        2- Farklı kurumlarda astlık-üstlük ilişkisi, görev ünvanları esas alınarak belirlenmelidir.

                        3- Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerlere (jandarma personelinin mülki görevleri nedeniyle haklarında üst rütbeli jandarma personeline ön inceleme görevi verilebilmesi hariç) ön inceleme görevi verilemez.

 

 

Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor

 

Madde 6 – Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

                        Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

 

 

Raporda Bulunacak Hususlar

 

Ön incelemeye nasıl ve kimin emri ile başlandığı,

Suçun öğrenilme şekli ve suçun niteliği,

Ön inceleme emrinin tarih ve sayısı,

Soruşturmayı kimlerin yaptığı,

Ön inceleme emrinin hangi konuları ve kimleri kapsadığı,

Soruşturmanın ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği,

Sanığın kimliği, suç tarihindeki görevi ve görev yeri,

Suç konuları,

Tanık ve sanık ifadelerinin özetleri, deliller ve suç tarihi, yapılan işlemler, toplanan bilgi ve belgeler

 

Ön İncelemecilerin Kullanabileceği Yetkiler

 

Yeminli Katip Bulundurma.

Belge Toplama.

Tutanak Düzenleme.

İhbar ya da Şikayetçinin İfadesini Alma.

Hakkında Ön İnceleme Yapılanların İfadesini Alma.

Tanık İfadesi Alma.

Bilirkişi İncelemesi Yaptırma.

Keşif Yapma.

Yer Gösterme.

Bilgi İsteme.

İstinabe Usulü Kullanma.

 

 

Ön İncelemecilerin Kullanamayacağı Yetkiler

 

Gözlem Altına Alma.

Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma.

Moleküler Genetik İnceleme.

Fizik Kimliğinin Tespiti.

Ölü Kimliğini Belirleme, Adli Muayene, Otopsi.

Zehirlenme Şüphesi.

Yakalama ve Gözaltı.

Tutuklama.

Adli Kontrol.

Arama ve Elkoyma.

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimi Denetleme.

Gizli Soruşturmacı Görevlendirme ve Teknik Araçlarla İzleme. 

 

 

Göz Önünde Tutulacak TCK Genel Hükümleri

 

Suçta ve Cezada Kanunilik.

İdarenin Düzenleyici İşlemleri İle Suç ve Ceza Konulamaz.

Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz.

TCK ile Diğer Ceza Kanunları İlişkisi. 

Kamu Görevlisi Tanımı.

Zaman Bakımından Uygulama.

Kast ve Taksir.

Suça İştirak.

Suç ve Kabahatler.

Zincirleme Suç.

Dava ve Cezanın Düşürülmesi.

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar. 

 

 

İlgili Kavramlar

 

 

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye denir.

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye denir.

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında  bulunan kişiye denir.

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi denir.

İfade Alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili dinlenmesidir.

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili dinlenmesidir.

 

 

 

Raporlar

 

 

4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön inceleme sonucunda “ön inceleme” raporu düzenlenir.

Ayrıca,

İddia konusu eylemin 4483 sayılı Kanun kapsamına girmemesi ve diğer bazı nedenlerle “inceleme raporu”,

İddia konusu eylem tazmini gereken bir zarara neden olmuşsa “tazmin raporu”,

İddia konusu eylem genel hükümlere göre soruşturulması gerekiyor ise “tevdi raporu”,

İddia konusu eylem ayrıca disiplin suçu ise “disiplin raporu”,

Düzenlenir.

 

 

Kararlar

 

 

4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön inceleme ve düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden yetkili merciler tarafından;

 

“Soruşturma izni verilmesine”,

“Soruşturma izni verilmemesine”,

 

Kararlarından biri verilir.

 

 

Süre

 

 

Madde 7 – Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre,zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

                        Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.

 

 

Sürenin Geçmesi

 

 

 

4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile belirlenen sürenin geçmesi halinde de;

                        Yetkili merciler tarafından “soruşturma izni verilmesi” yada “soruşturma izni verilmesi” kararlarından birinin verilmesi zorunludur.

                        Gecikmenin bir kasıt yada ihmalden kaynaklanması halinde ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılmalıdır.

 

 

Soruşturma izninin kapsamı

 

 

Madde 8 – Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.

                        Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.

                        Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

 

 

 

İtiraz

 

 

Madde 9 – Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.

                        Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi,yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=