Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

4483 kimlere uygulanır

4483 VE DİSİPLİN SORUŞTURMALARI

SORUŞTURMALARLA İLGİLİ HAZIRLANAN SUNULAR

AÇIKLAMALAR

DÜZENLENECEK RAPORLAR

DÜZENLENECEK TUTANAKLAR

RAPOR ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ

MUHAKKİKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

4483 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR? KİMLERE NASIL UYGULANIR?

Amaç

Madde 1-Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir .Açıklama:


Görüldüğü gibi amaç bölümünün tanımında; "kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar" ifadesi kullanılmış, kamu görevlilerinin işledikleri suçlar ile kamu görevleri arasında illiyet bağı bulunan fiillerin yasa kapsamında olduğu ortaya koyulmuştur.

Böylece kamu görevlileri görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı yasa kapsamına dahil olacak, görevlerinden kaynaklanmayan fiilleri nedeni ile isnat edilen suçlar için bu yasa kapsamında değil genel hükümler doğrultusunda haklarında işlem tesis edilecektir.

Böylece yasanın uygulanabilmesi için kişinin memur veya diğer kamu görevlisi olması, suç işlemesi ve bu suçun görevinden kaynaklanan bir fiili nedeniyle olması gerekir.Ön inceleme

Madde 5 - İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.

Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.

Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.Açıklama:

Burada açık ve net olarak belirtilen husus şudur: Bir ön inceleme yapılmadan suçlanan kişi hakkında doğrudan soruşturma izni verilmeyecektir.

Diğer konu ön incelemenin izin vermeye yetkili mercii tarafından  bizzat yapılabileceği gibi, konuyla ilgili olarak görevlendirilecek denetim elemanları  veya hakkında ön inceleme yapılacak olanların üstü konumundaki diğer memurlar izin vermeye yetkili mercii tarafından görevlendirilerek ön inceleme yaptırılır. Burada dikkat edilecek husus incelemeyi yapan görevlinin suçlananın üstü konumunda olması gerektiğidir.

 


Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=