Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

meclisi vükela nedir?

Meclisi vukela nedir?


Osmanlı Devletinde Sadrâzamın başkanlığındaki Şeyhülislâmla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” da denirdi ki Kabîne, yâni Bakanlar kurulu demektir. Meclis-i Vükelâyı meydana getiren heyette zaman zaman değişiklikler olmuştur. 1908'den önceki mecliste, Sadrâzam, Şeyhül İslâm, Adliye Nâzırı, Serasker, Şura-yı Devlet Reisi, Hâriciye, Dâhiliye, Bahriye, Mâliye, Maarif, Evkaf-ı Hümâyun, Ticâret ve Nâfia Nazırlıkları, Tophâne Müşiri, Müsteşar-ı Sadr-ı Âli bulunurdu. Bunlardan Seraskerle, Tophane Müşiri, müşir (mareşal); diğerleri vezirdi. 1908'den sonraki meclislerde bunlardan bâzıları bulunmazdı. Meclis-i Vükelâ, Osmanlı Devletinin yıkılmasına kadar devâm etti. Özet

Düşmanla işbirliği yapma, masum halkı katletme ve isyan çıkarma gibi zararlı hareketlerde bulunan Ermenilerin Musul, Zor, Halep ve Suriye'nin bazı bölgelerine sevkleri için, Dahiliye Nezâreti'nin 13 Mayıs [1]331 tarihli ve 270 numaralı tezkiresi üzerine, Meclis-i Vükelaca alınan tehcir kararı

16 B. 1333 30 Mayıs 1915

Meclis-i Vükelâ Mazbatası, 198/163

Türkçe Transkripsiyonu: PDF 110,80 KB

Belge Görüntüleri: PDF 78,50 KB


Tarih: 22/Ş /1308 (Hicrî) Dosya No:1824 Gömlek No:73 Fon Kodu: DH.MKT. 
Umur-ı Maliye'ye dair Meclis-i Vükela'ca mevki-i mütalaaya konulan bir layihanın tahsil-i emval-i devlete aid bir bendine cevaben Mamüretülaziz ve sair vilayetlerden alınan muharreratın takdim olunduğu.


Tarih: 26/Ş /1308 (Hicrî) Dosya No:245 Gömlek No:84 Fon Kodu: Y..A...HUS. 
Üsküb'te Latin piskoposunun hanesinin bahçesine astığı çanın, Kosova Vilayeti tarafından kaldırılmasından dolayı Avusturya Sefareti'nin Meclis-i Vükela'da alınan karardan memnun kaldığı ve bunu Viyana'ya bildireceği.

Tarih: 17/C /1308 (Hicrî) Dosya No:53 Gömlek No:36 Fon Kodu: Y..A...RES. 
Piriştine sancağı Dirince kazasından bazı eşhas toplanarak ne şekilde harekat-ı şekavetkaraneye cür'et eylediklerini havi Kosova Vilayeti'nden Dahiliye Nezareti'ne gelen telgrafnameler Meclis-i Mahsûs-ı Vükela'da lede'l-mütalaa kaleme alınan mazbatanın takdimi hakkında.

Tarih: 10/B /1301 (Hicrî) Dosya No:9 Gömlek No:371 Fon Kodu: İ..MTZ.(04) 
Rumeli-i Şarki Vilayeti Valisi Alko Paşa'nın görev süresinin bitmesinden dolayı yeni valinin seçilmesi hakkında Meclis-i Vükela'da yapılan görüşmelerin arz ve takdimi.

Tarih: 25/Ra/1296 (Hicrî) Dosya No:2 Gömlek No:39 Fon Kodu: Y..A...RES. 
Girit vilayeti Meclis-i Umumisi namına dermeyan olunan metalibat ve müstediyat üzerine Meclis-i Vükela'dan kaleme alınan mazbatanın takdîmi.

Tarih: 20/Ca/1296 (Hicrî) Dosya No:16 Gömlek No:546 Fon Kodu: İ..MTZ.(01) 
Yanya vilayetinde meydana gelen olayların kötü sonuçlar doğuracağı ve yakın zamanda devletin başına gaileler açacağını muhtevi Yanya defterdarı tarafından arz olunan tahrirat üzerine konunun Meclis-i Vükela'ca görüşülerek verilecek kararın acele arz edilmesi.

Tarih: 26/Ra/1275 (Hicrî) Dosya No:263 Gömlek No:34 Fon Kodu: HR.MKT. 
Niş Desbotu'nun tabiiyyet görevlerine mugayir hareketi olduğundan azliyle yerine doğru birinin tayini ve kethüdasının da uzaklaştırılmasının tavsiye hususunda Meclis-i Vükela kararı

Tarih: 29/Z /1266 (Hicrî) Dosya No:22 Gömlek No:62 Fon Kodu: A.}AMD. 
Mısır'dan gelmiş olan Şerif Paşa'ya rütbe-i samiye-i vüzeratın verilmesiyle beraber Meclis-i Vala azalığı ve bir kıta vükelalık nişanının tevcihi. a.g.y.tt

Tarih: 29/Z /1273 (Hicrî) Dosya No:1238 Gömlek No:48168 Fon Kodu: HAT 
Harem-i Şerif'in tamiratı hakkında mahallinden gelen takrirlerin Meclis-i Mahsus-ı Vükela'da tezekkür edilmesine ve neticenin padişaha takdimine müsaade buyrulması hakkında Sadaret'ten Mabeyn-i Hümayun'a yazılan takrir. a.g.y.tt

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=