Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

memur soru-cevap

1.10.2008 tarihinden sonra atanan memurlara sağlık karnesi verilir mi?

Bir çok kamu kurumunun hala uygulamadan haberinin olmamasını ciddi bir bilgi eksikliği olarak görüyoruz. 1.10.2008 tarihinden sonra atanan memurlara sağlık karnesi verilmemektedir. Bunlar TC. Kimlik numaralarıyla tedavi olabilmektedirler.

Ayrıca, unların tedavi masrafları da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu ödeme için de %12 oranında Genel Sağlık Sigortası primi kesilmektedir. Yeni atanan memurlar için en önemli sıkıntı 30 gün geçmeden sağlık yardımından faydalanamamaktadırlar.

Daha önceki düzenlemeye göre memur statüsüne girmek sağlık yardımından süre aranmaksızın yararlanılabilmekteydi. Bu durum bilinmediği için ve yeni atanan memurlar da uyarılmadığı için ciddi sıkıntılar yaşayabilmektedirler.

Yeni atananlara bir çok kamu kurumunun hala sağlık karnesi verdiği düşünüldüğünde olayın boyutu anlaşılacaktır.Mezuniyetime göre ünvan değişikliği

Bir bakanlıkta VHKİ olarak görev yapmaktayım.Buraya KPPS sınavı ile fakülte mezunu olarak girdim.Kimya mezunu olmamdan dolayı unvanım olan Kimyagerliğe geçmek istiyorum. Kimyager istihdam eden bir bakanlığa nakil yoluyla geçmem mümkün mü? Ayrıca tekrar KPPS ye girsem ve yeterli puanı alsam memurken Kimyagerliğe yerleşmede şansım olur mu?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve kurumların bu Yönetmeliğe paralel çıkardıkları özel yönetmeliklerinde unvan değişikliğinin sınavla olacağı kesin olarak belirtilmiştir ve bu durumun istisnası da yoktur. Kimyagerliğe geçiş de unvan değişikliği sınavı ile olabilmektedir. Yani doğrudan Kimyager olarak atanmanız mümkün değildir.

Ancak, KPSS ye girerek Kimyager alan bir kuruma KPSS puanınızla yerleştirilmeniz halinde kurumunuzun vereceği muvafakatla naklen geçmeniz mümkündür.


İki farklı kurum arasında becayiş yapılabilir mi?

2009/3 KPSS atamasıyla Yalova Üniversitesine bilgisayar işletmeni olarak atandım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde benimle aynı kadroda olan bir kişi ile becayiş yapmayı düşünüyorum ve bu kişide yapmaya hazır. Aday memur olduğum için benim böyle bir hakkım olabilir mi yoksa asalet tasdikini beklemem mi lazım? (C.ÖNİZ)

657 sayılı Kanunun Karşılıklı Olarak Yer Değiştirmeyi düzenleyen 73 üncü maddesinde; "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde dikkatlice incelendiği takdirde becayiş dediğimiz karşılıklı yer değiştirme işlemi aynı kurum içerisinde gerçekleştirilmektedir. İki farklı üniversite arasında becayiş yapmak mümkün değildir. Ayrıca, adaylık döneminde kurumlar arasın naklen geçiş de mümkün değildir. Daha önceki yazılarımızda adaylık döneminde hangi hallerde naklen geçiş yapılabileceğine ilişkin istisnalara yer vermiştik. Detay bilgi için önceki yazılarımıza bakılabilir.


5510 sayılı kanuna mı yoksa 5434 sayılı kanuna mı tâbiyim?

TSK nın açmış olduğu sınav sonucunda atanan bir memurum.TSK bana Mayıs 2008 tarihinde kazandığımı açıkladı. Fakat ben Kasım 2008 de göreve başladım. Çünkü güvenlik soruşturmam o zaman bitti ve göreve başlama yazım o zaman geldi.Ama ben şimdi yeni yasaya tabi oldum. Halbuki kazandı ilanında başlasaydım eski yasaya tabi tutulacaktım.Yani ben kazandı ilanında işe başlamamış olsam bile eski yasalara tabi olmam gerekmez mi? K.ERTURK

Hem KPSS A grubu kadrolar hem de KPSS B grubu kadrolar için sınavı kazanmak tek başına memur statüsüne girmeye yetmemektedir. Memur statüsüne girebilmek için atama yapılması ve atama sonucunda da belirlenen sürelerde göreve başlanması gerekmektedir. Göreve başlamadan memur statüsüne girilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de Kasım 2008 tarihinde göreve başlamanız nedeniyle 5510 sayılı Kanuna tabi olmanız gerekmektedir.


Kamu Personeline Yönelik 2009/12 Nolu Başbakanlık Genelgesi ve Getirilen Yenilikler

9 Haziran 2009 tarihinde yapılan Yüksek İdari Kurul toplantısı sıkıntılı başlamıştı. Sıkıntının temelinde ise 2008 yılında Hükümetle Memur Sendikaları Arasında Sağlanan Mutabakat metninin yerine getirilmemesi vardı. 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Mutabakat metninde yer alan bir çok hususun gecikmeyle de olsa yerine getirildiğini görüyoruz. Keşke bu Genelge 9 Haziran tarihinden önce çıkmış olsaydı da Hükümet Memur Sendikaları nezdinde prestij kaybına uğramamış olsaydı. Ancak, kanuni düzenleme yapılmasını gerektiren mutabakat metninde yer alan hususlar hala yerine getirilememiştir. Bunlardan bir kaçına örnek vermek gerekirse; 1- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulacaktı. 2-Resmi tatillerde il dışına çıkışlarda alınan izin komedisi sona erdirilecekti. 3-Uyarma ve Kınama cezalarına itirazlar disiplin kuruluna yaptırılacaktı. 4- Kayın hısımlarının ölümü halinde mazeret izni verilecekti.

Genelgeyle getirilen yenilikler:

1- Merkezi sınav kazanan çocuğu bulunan memura nakil imkanı: Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması sağlanacaktır. Kurumların özel atama yer değiştirme yönetmeliklerinde aksine düzenleme bulunması halinde bu Genelgede yer alan hüküm uygulanacaktır.

2- İhtiyaç halinde hemen görevde yükselme sınavı açılacak: Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde, gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacaktır. Bu ifadelerin izafi kavramlar içerdiği görülmektedir.

3- Hizmet içi eğitimlerde sendikalarla işbirliği: Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenecek, ihtiyaç bulunması halinde bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulacaktır. Burada yeni olan husus ise sendikalarla hizmet içi eğitimlerde işbirliğinin yasal zemine kavuşturulmasıdır. Esasında bu düzenleme olmadan da sendikalarla işbirliği yapılabilirdi.

4- Engelli kamu çalışanlarına birçok kolaylık sağlanacak: Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak;

- Engelli personel istihdam eden kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler ve ilgili kurumlarla koordinasyon temin edilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın engelli kamu görevlilerinin kamuya ait servis araçlarından yararlandırılmaları,

- Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,

- Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi,

hususlarına azami özen gösterilecektir.

5- Amirler iftiraya uğrayan memurlar için harekete geçecekler: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25 inci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak; yürütülen soruşturma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda memur hakkındaki şikayet ve ihbarın sabit görülmemesi durumunda, memurun garaz, soyut hakaret veya uydurma bir suç maksadıyla maruz kaldığı bu isnat ve iftiralara karşı korunması için kamu davası açılması konusunda yetkili amirlere yüklediği sorumluluğun yerine getirilmesinde titizlik gösterilecektir.

6- Fazla çalıştırılan personelin mağduriyeti giderilecek: 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde yer alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.

7- Sözleşmeli personelin yıllık izinleri yıl içerisinde kullandırılacak: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanmaları sağlanacaktır.Memurlar ticaret yapabilirler mi?

Öğretmen olarak çalışıyorum aynı zamanda da resmi olarak vergimi ödemek şartıyla resmi yoldan ticaret yapabilir miyim? Reklamımı yapacak şekilde katalog bastırarak kendime aynı zamanda işadamı tüccar sıfatı kazandırabilir miyim? (A. Yıldız)

657 sayılı Kanunun Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını düzenleyen 28 inci maddesinde; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).”hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde memurların tacir veya esnaf olmayı gerektirecek faaliyette bulunması yasaklanmıştır. Buna aykırı davranışların tespiti halinde Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacaktır.

Doğum izni alan memurun aynı yıl içinde yıllık izin kullanma hakkı varmıdır?

17 şubat 2008 de doğum yaptım. Doğumdan 8 hafta önce aralık gibi normal doğum iznime ayrılmıştım. 17 şubattan sonra da normal ücretli doğum iznine ayrıldım ve Mayısın 25 inde de 12 aylık ücretsiz izne ayrıldım ve 25 mayıs 2009 da görevime başladım benim merak ettiğim 2008 yılına ait yıllık izin kullanabilirmiyim ? (E.Sahip)

Konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu 15/08/2008 tarihli ve 15418 sayılı mütalaada; “…Buna göre; 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izin ve hastalık izinini düzenleyen maddeleri ile görevden ayrı kalmayı gerektiren birtakım maddelerine istinaden bir takvim yılı boyunca izinli olan görevden uzaklaştırma veya tutuklama, istifa gibi sebeplerle uzun süre ayrı kalan personelin hizmette bulunmayan bu yıl için ayrıca yıllık izin hakkının bulunmadığı,

2-İzne ayrılmış bulunan personelden bu iznin sonunda göreve başlayanlar içinde bulundukları yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilmeleri için aynı yıl içinde mükerrer izin kullanmış olmaması kaydıyla göreve başladıkları tarihten yıl sonuna kadar kısmen veya tamamen izin kullanabilmelerine imkan veren bir sürenin kalmış olması gerektiği, bu şekilde izin kullanabilmeye imkan verebilecek hiç süre kalmamış olması halinde o yıla ait kullanılmayan yıllık izinlerinin izleyen yıl içinde kullanılabileceği mütalaa edilmektedir.”ifadesine yer verilmiştir.

Buna göre, 2008 yılının tamamının bir kısmını ücretli bir kısmını da ücretsiz izinli olarak geçirdiğiniz ve izinsiz geçen bir sürenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de 2008 yılı için yıllık izin hakkınızın bulunmadığını düşünüyoruz.

İl daimi encümenliğinin emekli memurun ek göstergesine etkisi var mıdır?

1. derecenin 2.kademesinden 2200 ek göstergeden emekli memurum. İl genel meclisi üyesiyim, il daimi encümenine seçildiğim taktirde emekli ek göstergemin artışı için bir başlangıç oluşturur mu?

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl encümenini düzenleyen 25'inci maddesinde; İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşacağı, Encümen üyelerine verilecek ödeneği düzenleyen 28'inci maddesinde ise; Encümen başkanına 14000, üyelerine 12000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verileceği hüküm altına alınmıştır.

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30'uncu maddesinde de Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanların emekli aylıklarının kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Sonuç olarak ek göstergenizde herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır. Çünkü kadroyla bulunduğunuz görevin hiçbir ilgisi yoktur.

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/Default.aspx?t=12.09.2009&y=Ahmet_Unlu

Yeni göreve başlayan memurlara önemli bir hatırlatma 30 gün çalışmadan sağlık yardımından nasıl faydalanılır?

 

 

05.02.2007 tarihinde adliye de göreve başladım. Bakanlık personeli olduğum için sağlık karnemin 5-6 ayda geleceği söylendi birazda pek doktora çıkmadığım için sağlık karnesi talep etme konusunda pek istekli davranmadım. Belli tarihten sonra ise başlayanlara sağlık karnesi verilmiyormuş artık ben sağlık karnem olmadan muayene olabilirmiyim ?

5510 sayılı kanunun 67 inci maddesinin (a) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir. Sigortalıların çalıştıkları kurumlarınca tescil kayıtları yapıldıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu İl/Merkez Müdürlüklerince kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hak sahipliği oluşturulmaktadır. 01.10.2008 tarihinden sonra göreve giren kamu sigortalısı (4/c kapsamındaki sigortalılar) kendileri sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk kağıdı ile başvurmaları, bakmakla yükümlü oldukları kimseler ise doğrudan Sağlık Hizmet Sunucularına başvurabilmektedirler. Sağlık Hizmet Sunucularına veya Eczanelere müracaatları halinde 5510 sayılı kanuna tabi 4/c sigortalısı olduklarını söylemeleri gerekmektedir. Yine bunların sağlık faturalarını Sosyal Güvenlik Kurumu ödemektedir. Ayrıca, bunlara sağlık karnesi verilmemektedir. Önemli bir hatırlatma; ilk defa memuriyete girenler 30 gün prim ödemeden önce hastalanırlarsa ne yapacaklar? 5510 sayılı Kanunun Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenleyen 67 nci maddesinde; “18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için; a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması, … şarttır…..” hükmüne yer verilmiştir. Sonuç olarak ilk defa memuriyete girenlerden 30 günden az hizmeti olanların ACİL den giriş yaptırmaları halinde sağlık yardımından faydalanmaları mümkündür. ACİL den giriş yaptırılmazsa sağlık harcamaları SGK tarafından ödenmeyecektir. İlk defa 1.10.2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin sıkıntıya girmemeleri açısından bu hususa dikkat etmelerini öneririz.


01.10.2008 Tarihinden Önce Memurken İstifa Edenlerden Tekrar Memuriyete Dönenler Hakkında 5510 Sayılı Kanun Hükümleri mi Uygulanır ? 2005 yılında hizmetli olarak üniversitede 25 ay çalıştım ve asil memur olduktan sonra istifa ettim. Daha sonra 28 ağustos 2009 de istifa sonrası dönüş ile memur olarak tarım ilçe müdürlüğüne atandım. 5510'a mı yoksa 5434'e mi tabi olurum sağlık karnemi kurum mu SGK mı verir.

5510 sayılı Kanunun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 4 üncü maddesinde; “…Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır…”hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce (1.10.2008 tarihinden önce) memuriyetten istifa edenlerden 1.10.2008 tarihinden sonra tekrar memuriyete dönenler hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=