Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

Ilgaz ne zaman ilçe oldu?

    ILGAZ'IN İLÇE OLUŞU

    KOÇHİSAR (ILGAZ) NE ZAMAN İLÇE OLDU?

     KOÇHİSAR'A ILGAZ İSMİ NE ZAMAN VERİLDİ?


     Kengiri sancağına bağlı Koçhisar nahiyesi 5 Şubat 1334(1918) tarihinde  
    Osmanlı Devleti Meclisi Mebusan'ında İlçe yapılarak ismi ILGAZ
    olmuştur.  

    1918 tarihine İlçe yapılmasına rağmen İlçe kurulmasıyla ilgili 1920'ye
    kadar herhangi bir faaliyet yapılmamış 1920 kararından sonra ilçe
    kurulmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

    Meclisten geçen bu kanun yetkiyi bakanlar kuruluna vermiş olduğundan
    Bakanlar Kurulunda 23.10.1920 tarihinde Koçhisar nahiyesinin İlçe
    yapılması kabul edilmiştir. Koçhisar isminin Ilgaz olarak değişmesi  ise
    Meclisi mebusan'da 05.02.1918 tarihinde kabul edilmiştir.


     D E V R E : 3               CİLT : 2                            İÇTİMA SENESİ : 4

     MECLİSİ MEBUSAN ZABIT CERİDESİ

     Kırkbeşinci Inikad

     5 Şubat 1334 (1918) Salı


     MÜNDERECA T 
     I. — ZAFlI SABIK HULÂSASI 
     II. — EVRAKI VARİDE 
     1. Müteaddit evrakı mevrudenin alâ­kalı mahallere sevki. 198
     III. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
     1. — Müstakil Zonguldak Livası ile muhtelif Sancaklardan onbin kaza teşkiline dair kanun        lâyihası.Sayfa 198.204 
     2. — 1332 senesi Meclisi Mebusan Hesabı Katisi hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni
     mazbatası. 204 
     Kâtibi Adi Kararnamesi. 205:224

     Madde 2. — Çorum Sancağına merbut Hüseyin­abad, Havran Sancağına
    merbut Salhad;Ergani San
cağına merbut Ergani, Kengırı Sancağına
    merbus Koçhisar
, Eskişehir Sancağına merbut Seyitgazi; İçel 
Sancağına
    merbut Silinti; Karesi Sancağına merbut 
Balat; Kütahya Sancağına merbut
    Emet ve Tavşan­
lı; İzmit Sancağına merbut Hendek ve Zor Sancağı­na
    merbut Sübha nahiyelerinde birer kaza teşkil ve 
Koçhisar'ın unvanı«Ilgaz»
    ve Balat'ın «Dursunbey» 
tesmiye edilmiştir.
 

     Riyaseti Celileye
     İkinci maddede, teşkil olunacak kaza merkezleri­nin metni kanunda zikri münasip
     olmadığından ve esasen kaza ve nevahi merkezlerinin tayini, nakli hü­kümete ait bir mesele
     olduğundan, ikinci maddeden Ilgaz, Dursunbey kelimelerinin tayyını teklif ederim.
     Cebelibereket Mebusu 
     Sezai 
 
     REİS — Tadilnameyi nazarı dikkate alanlar, lüt­fen el kaldırsın... (Eller kalkar) Nazarı itibara
     alın­madı. 
 
     Madde 3. — işbu kanun 1 Mart 1335 senesinden itibaren meriyülicradır. 
     Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul
     edilmiştir: 
     Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vüke­la memurdur. 
     REİS — Daha evvel arz etmiştim, maddeleri Da­hiliye Encümeninin teklifi veçhile okuduk.
     Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 
 
    Müstaceliyetle müzakeresini de kabul etmiştik. Binaenaleyh, heyeti umumiyesini de reyinize
   arz edi­yorum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kal­kar) Kabul edilmiştir. 
 
 MECLİSİ MEBUSAN'IN BU KONUDA VERDİĞİ KARARLA İLGİLİ TUTANAK ÖRNEKLERİ Hicri 13/R/1327 (04.05.1909) tarihinde Koçhisar'ın kaza yapılması talebinin ilk kez mütalaa edildiği Dahiliye nazareti Mektubi kalemi arşivlerinde yer almaktadır(Bu bilginin dayanağı aşağıdadır)  yine Hicri:18/C/1332(14.05.1914) tarihinde Koçhisar(Ilgaz) Nahiye iken kaza  olması talebinde bulunulmuştur.(Osmanlı Dahiliye Nezareti idare evrakları içerisinde mevcuttur ve arşiv kataloglarından alınan bu bilgi aşağıdadır) 

Ilgaz'ın ilçe oluşu 05.02.1334(1918) tarihli Osmanlı Meclisi Mebusan'ın kararından sonra 23.10.1920 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.

Bakanlar Kurulu kararından sonraki dayanak bilgileri

      Tarih: 23/10/1920       Sayı:       Dosya: 734       Fon Kodu: 30..10.0.0       Yer No: 66.439..4.       Hüseyinabad, Ergani, Koçhisar, Seyitgazi ve Silinti nahiyelerinin kazaya çevrilmelerinin Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiği.

Teyidi

  Tarih: 22/S /1338 (Hicrî)   Dosya No:10/-2   Gömlek No:2//68   Fon Kodu: DH.İ.UM   Kastamonu vilâyeti Çankırı sancağına tâbi Koçhisar (Ilgaz) nâhiyesinde kazâ teşkil edilmesine dair yazışmalar.
(Bu kayıt Hicri 22/S/1338 yani miladi: 16.11.1919 tarihlidir. 1919 yılında Koçhisar'ın(Ilgaz) İlçe olmasıyla ilgili yazışmalar yapıldığı görülmektedir.)


   
Tarih: 23/2/1921     Sayı: 693     Dosya: 73-33     Fon Kodu: 30..18.1.1     Yer No: 2.36..19.     Çankırı'nın Çerkeş ve Koçhisar ilçelerine bağlı nahiye ve köylerin tespiti.

Bu bilgi Ilgaz'ın(Koçhisar) 1921 yılında ilçe olduğunu ve bu tarihte kendisine bağlanan naiye ve köylerin tespit edildiğini gösteriyor. Bu tarihte Mardin-Kızıltepe(Koçhisar) henüz ilçe değil.

ILGAZIN 1921 yılında ilçe olduğunu ve adının ılgaz olduğunu teyit eden diğer kayıt
Tarih: 22/5/1921 Sayı: 874 Dosya: 73-37 Fon Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 3.21..5.
Çankırı'nın Karacaviran bucağının, Ilgaz ilçesine bağlanmasına dair kararın iptali.
 
PEKİ ILGAZ'IN 1929 YILINDA İLÇE OLDUĞUNA DAİR YANLIŞ BİLGİ NERDEN KAYNAKLANIYOR?

Bu uydurma bilgi Mardin Kızıltepe'nin 1931 den önceki isminin "Koçhisar" olmasından ve 1929 yılına kadar nahiye iken 17.04.1929 yılında kaza yapılmasından kaynaklanıyor. Bizim okumuş cahilimiz çok olduğu için adam bakmış Koçhisar, bu Koçhisar mutlaka bizim Ilgaz'dır diye almış bu yanlış bilgiyi yazmış bir yere zamanında. Bizim kopyala yapıştırcı büyük yazarlarımız da Ilgaz'la ilgili olarak sürekli bu yanlış bilgiyi kullanmışlar ve halen kullanmaya devam ediyorlar. Oysa biraz araştırlmış olsa bu bilgi kolaylıkla bulunabilir.

Uydurmanın sınırı yok ya  Ilgaz'ı Kastamonu Sancağına da bağlamışlar ve 1929 yılında "Ilgaz kaza yapılarak tekrar Çankırı'ya bağlandı" diye de eklemişler. Bu da uydurma tabii ki.


Mardin'in Kızıltepe ilçesinin ismi 1931yılına kadar Koçhisar'dı. 07.06.1931 tarihinde Koçhisar olan bu ilçenin ismi Kızıltepe olarak değiştirildi.

17.04.1929 yılında nahiye iken kaza yapılan KOÇHİSAR, Mardin Kızıltepedir. Önce 17.04.1929 yılında kaza(ilçe) yapılmış ve 07.06.1931 tarihinde Koçhisar olan ismi KIZILTEPE olarak değiştirilmiştir.

MARDİN-KOHİSAR'IN KAZA(İLE)YAPILMASI
   
Tarih: 17/4/1929     Sayı: 7882     Dosya: 19-1042     Fon Kodu: 30..18.1.2     Yer No: 3.22..11.     Resülayn kazasının nahiye, Koçhisar nahiyesinin kaza haline dönüştürülmesine dair Kanun.

MARDİN-KOHİSAR'IN ADININ KIZILTEPE OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ
    Tarih: 7/6/1931     Sayı: 11210     Dosya: 73-81     Fon Kodu: 30..18.1.2     Yer No: 20.38..13.     Mardin Koçhisar ilçesi adının Kızıltepe olarak değiştirilmesi.


ILGAZ Nahiye iken Kaza olması talebinde bulunma

(04.05.1909 Salı)
Tarih: 13/R /1327 (Hicrî) Dosya No:2802Gömlek No:23Fon Kodu: DH.MKT.

Çankırı kazasına bağlı Koçhisar nahiyesi ahalisinin civardaki karyelerin ilhakıyla nahiyelerinin kaza haline getirilmesi talebinin mutalaası.(14.05.1914 Perşembe)
Tarih: 18/C /1332 (Hicrî) Dosya No:204  Gömlek No:19 Fon Kodu: DH.İD.. 1- Sinop'a bağlı Gerze nahiyesinin üçüncü sınıftan kazaya tahvil edildiği. 2- Koçhisar Abana ve Göre nahiyelerinin kazaya tahviliyle İnebolu'nun liva haline ifrağı isteği.Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=